Notulen jaarvergadering van dinsdag 24 februari 2015 5. Kascontrole en benoeming nieuw lid De kascontrole commissie bestaat uit de heren L. Stuveling en J. van Vilsteren. Deze heren hebben de cijfers gecontroleerd en de jaarstukken goed bevonden en stellen voor de penningmeester decharge te verlenen. De heer Stuveling is aftredend en wordt opgevolgd door dhr. Tj. Kikstra. 6. Bespreking en vaststelling begroting De penningmeester presenteert de begroting 2016 met een positief resultaat van 1.510. Deze wordt zonder bezwaren van de vergadering goedgekeurd en vastgesteld. 7. Uitloting lening De uitloting wordt verzorgd door mevr. Margie Verbruggen. De uitgelote nummers zijn: 99114, 99054, 99137,99111, 99145, 99133, 99060,99017. De houders van deze obligaties krijgen een brief thuis. 8. Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar zijn, dhr. F. Walstra en dhr. J. Bos. Aftredend en niet herkies baar is dhr. W. Braak. Als nieuw bestuurslid stelt het bestuur voor mevr. M. Butijn. Er zijn geen tegenkandidaten, zij wordt van harte welkom geheten binnen het bestuur. De vertrekkende Wim Braak wordt met een envelop met inhoud en een bos bloemen door het bestuur bedankt voor alle bewezen diensten. 9. Rondvraag - Trudy van Vilsteren vraagt zich af, waarom de enveloppen met het oude logo niet eerst worden opgemaakt. Ze vindt dit zonde. Antwoord: Door het nieuwe logo en lay-out zal dit verwarrend werken. - Jef Kerckhoffs vraagt zich ten eerste af waarom de goederen in het archief niet te verzekeren zijn. Ten tweede vraagt hij of de schoolkinderen nog in projecten betrok ken worden. De voorzitter kon hier afdoende op antwoorden. Ten derde moeten de juiste openingstijden aan de pers doorgegeven worden. - Wim Hakvoort vraagt of de foto's gemaakt door Willy Maris, van de veeteelt boer derijen voor de tentoonstelling en themamiddag in mei 2014, nog in het archief zijn terecht zijn gekomen. En dat zijn ze. 10. Pauze 11. Lezing Na de pauze houdt de heer H. Scholtmeijer uit Emmeloord een lezing over zijn taalonderzoek onder de bewoners in de Wieringermeer. Er werden vele vragen gesteld. De voorzitter bedankt hem voor deze boeiende uiteenzetting en bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit deze jaarvergadering. 23ste jaargang 2015/1, nummer 70

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 15