Notulen jaarvergadering van dinsdag 24 februari 2015 Historisch Genootschap Wieringermeer Om 20.00 uur in de 'Schakel' Langeweg 3 te Slootdorp. 1. Opening door de voorzitter, dhr. Rein Kooien Namens het bestuur heet hij allen welkom op deze 23ste jaarvergadering. En in het bijzonder de gastspreker, dhr. Scholtmeijer uit Emmeloord. De zaal was met zo'n 70 personen goed gevuld. 1a. Mededelingen De voorzitter vraagt de leden de presentielijst te ondertekenen. Het jaar 2014 is een heel druk jaar geweest. Voor de uitgebreide verslagen van de voorzitter en de secretaris, zie elders in deze Kroniek. In de ogen van de voorzitter was de verhuizing naar de Cul- tuurschuur in Wieringerwerf toch wel het hoogtepunt van het jaar. Na een enerverende buitengewone ledenvergadering op 9 september 2014 hebben de leden gekozen voor de Cultuurschuur. Met heel veel hulp heeft de verhuizing plaatsgevonden. Allen hiervoor dank. Bij de volgende Kroniek zal een los vel toegevoegd worden. Wij willen graag van zoveel mogelijke leden hun e-mail adres ontvangen. Dit zal op den duur verlaging van de porti-kosten opleveren en dan kan een nieuwsbrief opgestart worden, voor snellere berichtgeving. Indien mogelijk allen invullen of per mail direct doorgeven. Ook deed Rein een oproep voor meer medewerkers en assistentie bij de website. Hiervoor heeft Anita Blijdorp zich opgegeven. 2. Goedkeuring notulen jaarvergadering De notulen van de jaarvergadering van 25 februari 2014, zie Kroniek 67, worden met algemene stemmen goedgekeurd en ondertekend. 3. Jaarverslag van de secretaris Het uitgebreide verslag vindt u elders in deze Kroniek. Het ledental eind van het jaar 2014 staat op 1074. Tijdens het voorlezen van het verslag werd een ogenblik stilte in acht genomen om hen te herdenken die ons dit jaar ontvallen zijn. 4. Jaarverslag penningmeester De penningmeester geeft een uitvoerig overzicht van de resultatenrekening en de balans. Met positieve baten. De lening Oude Beurs wordt uitgeleend aan de stichting Cultuurschuur. Aan het eind van dit verslag werd er door dhr. Kommer Klok de vraag gesteld: wat gaat er gebeuren met de lening particulieren. Het bestuur vraagt de ver gadering toestemming om de zittende obligatiehouders de mogelijkheid te bieden de verstrekte lening vervroegd terugbetaald te krijgen. Meer dan de helft van de aanwezige leden stemt voor, d.m.v. handopsteking, waarmee het voorstel is aangenomen. 23ste jaargang 2015/1, nummer 70

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 14