Uitnodiging Jaarvergadering Het bestuur nodigt u nu reeds uit voor de jaarvergadering, die zal worden gehouden op: dinsdag 22 februari 2011 om 20.00 uur in Hotel Café Restaurant "Gasterij 64" Brink 64 te Slootdorp. IN MEMORIAM JAN KOOISTRA Agenda: 1. Opening door de voorzitter. 2. Goedkeuring notulen jaarvergadering 9 februari 2010, zie Kroniek 55 3. Jaarverslag van de secretaris. 4. Jaarverslag van de penningmeester. 5. Bespreking en vaststelling van de begroting 2011. 6. Uitloting lening 7. Aanpassing contributie. 8. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet-herkiesbaar: dhr. S. Veenstra. Als nieuw bestuurslid stelt het bestuur voor: dhr F. W. Walstra. Aftredend en herkiesbaar: dhr. J. Bos. Tot uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering kunnen door minimaal 10 leden andere kandidaten schriftelijk bij het bestuur worden aangemeld. 9. Rondvraag. 10. Pauze. 11. Spreker/film. Nadere informatie volgt, (website/krant) 12. Sluiting. Graag tot ziens op 22 februari 2011 Met vriendelijke groet, het bestuur. In de vroege ochtend van 12 november 2010 is plotseling overleden: Ruim 10 jaar is Jan verbonden geweest aan ons Genootschap. Jan was een man met twee rechterhanden, die ook samen met zijn vrouw Janny, in de loop der jaren, op veel terreinen werkzaamheden heeft verricht. Vooral vóór de opening van het huidige Genootschapshuis heeft Jan daar veel schilder- en timmerwerk op zich genomen. Ook in de jaren daarna is hij o.a. als gastheer nauw betrokken geweest. Jan was zowel een rustige man, alsmede een duizendpoot. Ook zijn (soms droge) humor zullen wij niet snel vergeten. Wij wensen Janny en de kinderen veel sterkte toe bij dit verlies. Kroniek no. 57, 18e jaargang, 2010/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 8