overtuigen van de positieve kant en om de beleidmakers te interesseren. Tenslotte gaf hij aan waarop en waarom een dergelijk plan strandt. De derde verteller was Otto Smit. In de tijd was het maar een kleine stap om van Meerpoort naar het Wieringerrandmeer te komen. Als raadslid sprak hij zich indertijd uit voor het Randmeer. De ontwikkeling van het plan deed hij uit de doeken. Hoe het steeds grootser werd, hoe het steeds duurder werd. Hij schetste de betekenis van het plan voor de regionale werkgele-genheid en hoe de zeggenschap over de uitvoering uiteindelijk bij de provincie kwam te liggen. Hij ging in op de grondverwerving, de schadeloosstelling voor de huidige bewoners en ook op de gevolgen voor de waterhuishouding van de omliggende landbouwgronden. Zijn tegenwoordige functie als landbouwvoorman bracht hem bij de zorgen die er in agrarische kring rond dit plan leven. Hij vertelde daar openhartig over. Het werd een interessante middag. Jammer dat door een gebrekkige publiciteit het bezoekersaantal wat achter bleef. De volgende themamiddag staat gepland op 22 januari 2011. Onderwerp "De op komst van de sportverenigingen in de Wieringermeer" Digitaliseren. Op woensdag 3 november zaten in het Ge nootschapshuis de digitaliseerders inge spannen op het scherm te kijken. Hun eerste werk: de apparatuur leren kennen. Welke resolutie kiezen we, welk formaat kiezen we, waar komen de bijschriften, welke gegevens moeten er minimaal bij? Vragen waar iedere fotoliefhebber een antwoord op moet geven bij het opslaan van de foto's, maar werkend aan het archief van het Genootschap is de persoonlijke voorkeur niet de enige weg. Dan moet het archiefsysteem gevolgd worden (het Zijper Collectie Beheer Systeem). De mensen die reageerden op de oproep in Kroniek 56 vormen een enthousiast groep je dat ervoor zal zorgen dat het beeldmate riaal van het Genootschap in de toekomst goed bewaard zal blijven en dat het perfect toegankelijk wordt. Rond die tafel zaten: G. de Wit, P. de Bont, P Montsma, P. de Wit. Verder doen er mee: L. de Vries, T. Keuken en J. Broekstra. De laatste is de filmman. We wensen hen veel succes. Bijeenkomst bezorgers Kroniek Op 23 oktober was er een bijeenkomst met de bezorg(st)ers van de "Kroniek". Voor zitter Rein Kooien sprak een woord van dank uit aan al deze enthousiaste "buiten dienstmedewerkers", die in weer en wind, telkens de bezorging van de "Kroniek" voor hun rekening nemen. Zij zijn de medewerkers die het Genootschap veel geld besparen, hetgeen uiteraard zeer welkom is voor onze kas, aldus de voorzitter. Het doel van deze bijeenkomst was derhalve ook bedoeld als een dankbetuiging aan deze groep vrijwilligers. Na een voorstelronde en info over de wijkindelingen, werd er onder het genot van koffie (met gebak!), in een informele sfeer, verder met elkaar gesproken. Tijdens de rondvraag werd er aandacht gevraagd voor het prikbord (verdwenen?) en werd de vraag gesteld, of er bijtijds een schema van bijeenkomsten en vergaderin gen gemaakt zou kunnen worden. De voorzitter gaf aan hier aandacht aan te zullen schenken. Het is de bedoeling, om minimaal één per jaar weer gezamenlijk bijeen te komen. Na het sluiten van deze bijeenkomst werden de uitnodigingen voor de ledenvergadering, in een gezellige sfeer, door de aanwezigen verzendklaar gemaakt. Kroniek no. 5j, i8e jaargang, 2010/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 7