Van het bestuur Activiteitengroep Maandagavond 1 november heeft een klein aantal leden van het Genootschap gespro ken over het formeren van een 'Activitei tengroep'. De vereniging kent al diverse werkgroepen: het archief, de schrijvers groep, de bezorgers, de website, de gast vrouwen/heren en de redactie. Allemaal vrijwilligers. Veel vrijwilligers. Door het uitdijen van de werkzaamheden komt het echter voor dat de werkdruk nog al hoog oploopt. En dan betreft het vaak zaken die niet specifiek bij een bepaalde groep thuishoren. Wie bereidt de thema middag voor? Wie richt de marktkraam in? Wie bedenkt en bouwt de expositie in het Beloofd Land Huis? Wie verzorgt de wis seltentoonstelling in de bibliotheek? En eigenlijk willen we nog een lespakket voor het vervolgonderwijs. En meedoen aan Kortom voldoende stof om over na te den ken. De activiteitengroep gaat aan de gang en bestaat uit: Diny Dekkers, Riet Miede- ma, Ineke Swier, Eddy Kerckhaert en Frank Walstra. Begin december komen ze weer bijeen. Oude glorie (betreft oude machines, ge reedschappen en andere spullen) Over de naam moeten de betrokkenen zich nog maar eens buigen. Hoe het ook zij: de oproep in Kroniek 56 heeft gewerkt. Zowel personeel als materieel. De groep enthou siastelingen is gegroeid en de diverse col lecties zijn verder uitgebreid. Tijdens een bijeenkomst in het Genoot schapshuis op 5 oktober werd een vrucht bare discussie afgerond met de volgende besluiten: Het driemanschap G. Roza, P. Zeeman en R.Haverkamp neemt in eerste instantie de verdere uitwerking ter hand. Onderwerpen als het openstellen voor pu bliek, welke locaties zijn daarvoor geschikt, het collectiebeheer, thematische expositie, eigendomsperikelen enz. moeten allemaal geregeld worden. Ook zal de registratie van de collecties vorm moeten krijgen. Het Genootschap heeft toegezegd daarvoor formulieren be schikbaar te stellen. En niet te vergeten de inschrijving/afhandeling van nieuwe in breng. Die zaken dienen goed beschreven te worden. Na de winter verwacht de groep een eerste publieke actie te kunnen starten. Themamiddag. 16 oktober 2010 In het kader van de 'Week van de Ge schiedenis' heeft het Genootschap een middag georganiseerd met als onderwerp 'Land of water'. Weliswaar afwijkend van de landelijke benadering 'Land en water'. Die kleine aanpassing bood de kans om eens te praten over de bestemmingsmogelijkheden van ons poldergebied. Over veranderingen, over het verzet daartegen en over de plannen om het anders te gaan doen. De eerste spreker, Rein Kooien, vertelde over de weerstand die er door de eeuwen heen altijd ontstond tegen welke bestem mingswijziging dan ook. Beginnend bij de drooglegging van de Beemster, bij de af sluiting van de Zuiderzee, bij de inpoldering van het Wieringermeer. Hij eindigde met het Bosplan dat in 1968 door de gemeente opgenomen werd in het Structuurplan. Een plan dat de nodige weerstand opriep. In maart 1970 ging er een streep door. Age Miedema was de tweede spreker. Hij ging in op de behoefte van de gemeenschap om bijtijds initiatieven te ontplooien om een leefbare omgeving te behouden. Zorg om werk voor de toekomstige generaties. Zorg voor een goed milieu. Zorg voor welvaart en welzijn. Daartoe werd in de negentiger jaren o.a. het Meerpoortplan bedacht en uitgewerkt. Hij vertelde hoe een kleine groep begeesterde mensen dat plan bedacht. Hoe ze die ideeën uitwerkten. Welke wegen ze bewandelden om betrokken bewoners te Kroniek no. 57, 18e jaargang, 2010/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 6