in de Braakmanpolder. Op een wegkruising werd hun auto door een van links naderende personen wagen gegrepen. De botsing was zo hevig dat de eerstgenoemde auto om zijn as sloeg, waarbij de achterin zittende heer Ovinge uit de wagen werd geslingerd en vrijwel onmiddellijk aan de bekomen verwondingen overleed. De heer K. brak een arm, terwijl de heer N. die eveneens uit de auto werd geslingerd vrijwel geen lichamelijk letsel opliep. Grote verslagenheid Diepe indruk maakte het bericht van dit noodlottige verkeersongeval op de bevolking van de Wieringermeerpolder. Het betekende meer dan het verlies van een rentmeester alleen, want ir. Ovinge was meer dan rentmeester. Het contact dat hij had met de pachters in de nieuwe polder was er niet een van uitsluitend zakelijke aard, geïnspireerd op de verhouding overheid, overheidverpachter en pachter. Ir. Ovinge stelde belang in het wel en wee van de polder en haar bewoners. Niets kan dit duidelijker illustreren dan het feit, dat hij zieke pachters in ziekenhuis of thuis opzocht. Voor hun moeilijkheden vonden zij bij hun rentmeester steeds een welwillender. Eenvoudig, rustig in optreden en nuchter in zijn oordeel, was hij er de man niet naar om te streven naar populariteit, maar desondanks heeft hij die in de jaren waarin hij de poldergemeenschap heeft gediend in zeer grote mate verworven. Een welbesteed leven Aan een welbesteed leven kwam abrupt een einde. Ir. Albert Ovinge werd in 1905 te Dwingelo geboren. Na een h.b.s.-opleiding te hebben ontvangen studeerde hij aan de land bouwhogeschool te Wageningen. Zijn eerste functie na het behalen van het ingenieursdiploma, was op 1 februari 1932 die van adjunctsecretaris van de provinciale commissie voor land en tuinbouw te Haarlem. Niet lang daarna volgde een benoeming aan het landbouwcrisisbureau van het departement van landbouw. Ruim vier jaar as hij daarna adjunctrijksbedrijfsconsulent in Zeeland, met als standplaats Goes. Op 1 maart 1939 volgde de benoeming tot inspecteur van de Wieringermeerdirectie tevens belast met het toe zicht op de staatslandbouwbedrijven. Op 1 mei 1941 werd ir. Ovinge benoemd tot rentmeester dijkgraaf van het rentambt Wieringermeer. Een belangrijk aandeel, als lid van het bekende driemanschap, de commissie wederopbouw Wieringermeer, waarin hij met ir. C. Krijn en burgemeester G. G. Loggers zitting had, heeft ir. Ovinge ook in de wederopbouw van de polder na de onderwaterzetting door de Duitse bezetters gehad. In 1956 werd hij benoemd tot officier in de orde van OranjeNassua, terwijl de benoeming tot voorzitter van de vereniging van waterschap pen in Noord-Holland getuigt van het feit, dat zijn deskundigheid ook in bredere kring naar waarde werd geschat. De beurs (17-9-1960) Een zeldzaam stille beurs deze week. Hoe kan het anders, wekenlang hebben de land bouwers op dit mooie weer zitten wachten om de gehavende oogst binnen te krijgen. Ook buiten de beursmuren was het stil en zelfs een Aalsmeerse bloemenhandelaar kon niet voldoende publiek bij elkaarschreeuwen. Alleen in de mechanisatiehoek was nog wat belangstelling voor draaiende land bouwmachines. De noteringen waren: Granen, zaden en peulvruchten: Tarwe f. 15 - 29,35; gerst f. 23 - 25,25; haver f. 20 - 24; capucijners f. 50 - 65; groene erwten f. 28 - 41; karwijzaad f. 130 - 139; blauwmaanzaad f. 105 -111. Hooi, stro en ruwvoeders: Wit hooi f. 90 - 110; lucerne hooi f. 90 - 110; haverstro f. 60 - 67; tarwestro f. 45 - 50; groene erwtenstro f. 45 - 50-; ander erwtenstro f. 30 - 40; alles geperst. Aardappelen binnenland: Pootaardappelen 28 - 35 f. 25 - 45; idem 35 - 45 f. 25 - 35; idem boven 45 f. 18 - 25; consumptieaardappelen f. 7,50 - 11,50. Export: pootaardappelen idem; consumptieaardappelen f. 8-9. Vlas, oogst disponibel: Gerepeld, per kgf. 0,20-0,25; ongerepeld, per kg f. 0,14 - 0,19. Weinig handel. Advertentie (15-10-1960) Grootmoedercursus Belanghebbenden wordt bekend gemaakt, dat deze cursus zal aanvangen op dinsdag 25 oktober i960 te 15.30 uur in het Wijkgebouw te Wieringerwerf. Einde 16.45 uur- aangifte van nieuwe cursisten bij Mej. Zr. H. Laan, Wijkgebouw te Wieringerwerf is nog mogelijk. Ingezonden mededeling (7-9-1960) H.H. landbouwers attentie Het zal u duidelijk zijn dat door de grote toe vloed van zeer nat graan, etc. alle drogerijen tot het uiterste belast zijn. Wij adviseren u dan ook zeer dringend alvorens natte produk-ten aan te voeren, eerst overleg te plegen met uw handelaar of coöperatie. Wij kunnen namelijk door deze, wel zeer abnormale, toestand generlei verantwoording meer accepteren voor behoud van kwaliteit, kiemkracht, etc. De gezamenlijke Graanhandelaren en Coöpe raties in de Wieringermeer. 16 Kroniek no. 57, 78e jaargang, 2070/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 18