w ODlSPAR Uit de Flevobode van januari 1946 GEVRAAGD DIENSTBODE Gemeente Wieringermeer. HOUTEN NOODWONINGEN UIT ZWEDEN. Naar Trouw weet te berichten is de Nederlandsche Regeering er in geslaagd in Zweden een groot aantal houten huizen te koopen, die bestemd zullen worden voor de zwaar geteisterde gebieden van ons land, o.a. voor de Wieringer- mcer, Gelderland, Limburg en Zeeland. Het betreft hier ca. 1000 alleenstaande huizen die kant en klaar in Zweden zijn gebouwd van bijzonder solied Zweedsch hout. De woningen bestaan uit keu ken-huiskamer en drie slaapka mers, terwijl zij verder nog van verschillende gemakken zijn voorzien. De huizen zijn bovendien hecht en sterk. De prijs, waarvoor de woningen zijn aangekocht, be draagt 4000 kronen per stuk, het geen in Nederlandsche munt om gerekend overeenkomt met f2500 en dus een zeer aannemelijke is. een nette voor dag of dag en nacht. Geref. Godsd. H. S. IJTSMA, Wierweg E 20, Sloot-dorp. Ev. adres v. Hengelstr. 20, ïlippolytushoef. HET HERSTEL DER KERKEN. Overleg tusschen Wederopbouw en vertegenwoordigers van diverse kerkgenootschappen in de Wie ringermeer had tot resultaat., dat voorloopig mag worden overgegaan tot herstel van die kerken, welke zonder groote hoeveelheden mate riaal wederom bruikbaar kunnen worden gemaakt. Toestemming werd verleend orii voorzieningen te treffen ten einde enkele zwaar gehavende kerkgebouwen voor verderen ondergang te behoeden. Met name zal worden overgegaan tot het stutten van het dak der Katholieke kerk te Wieringerwerf, waaronder de muren geheel zijn weggeslagen. Naar ons ter plaatse bleek heb ben de jongste stormen aan dit gebouw geen goed gedaan. BRAND VOORKOMEN. Een te heete pijp van een ka chel, welke diende om puinrui- mende N.S.B.-ers in het schaftuur te verwarmen, was oorzaak dat de overblijfselen van een boerderij- dak vlam vatten. Door krachtda dig optreden van de bewakers kon verder onheil voorkomen worden, daar H. H. puinruimers oorspron kelijk van gedachte waren Laat maar branden. Rits Kat Tj. Riemersma. 5. De firma B. Oldenhuis te Bierum deelt mede, dat ze in staat is de door haar geleverde trans porteurs, die schade hebben gele den weer in gereedheid te bren gen. Ze geeft in overweging, deze gezamenlijk te verladen per schip of spoor. Diegenen, die hun kapotte transporteurs naar Olden huis willen opzenden, worden ver zocht, volgende week Woensdag op 9 Januari om 1 uur in de Beurszaal te Winkel bijeen te ko men ter bespreking van de moge lijkheid van gezamenlijke verzen ding. Kroniek no. 57, i8e jaargang, 2010/2 Een jeep zonder wielen Een kous zonder hielen Een fiets zonder bonden Een tandarts zonder tanden Een flesch zonder kurk Een cel zonder schurk Is lang niet zoo bar Als de huisvrouw zonder Spar. i ORGANISATIE vaii zelfstandige kruideniers

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 15