50 jaar geleden In deze rubriek doen wij verslag van feiten en gebeurtenissen die 50 jaar geleden plaatsvonden in de Wieringermeer. Als bron gebruikten wij de Wieringermeerbode, dus in dit geval die van i960 Nieuwjaarsrede van Burgemeester Omta (8 januari i960) In de rede van de heerOmta kwam naarvoren dat er na de oorlog nog niet zo weinig woningen werden gebouwd als in 1959. Bij een toegewezen aantal van 13, werden er drie woonhuizen aanbesteed en voltooid, terwijl er nog met 18 werd begonnen die slechts ten dele klaar kwamen. Toch wordt het bouwen steeds meer nodig, want in het vorige jaar moesten 78 noodwoningen worden afgebroken, omdat zij onbewoonbaar werden. Het aantal direct woningzoekenden steeg dan ook met 50 pet., ondanks het feit dat 227 meer mensen vertrokken dan er in kwamen. Door ons hoge geboortecijfer, in 1959: 233, zou het zielental nog met 6 gegroeid zijn, ware het niet dat 31 inwoners onzer gemeente door overlijden moesten worden afgevoerd. Voor het eerst na de oorlog gingen wij dus in tal achteruit, en wel met 24 personen, waardoor Wieringermeer op 31 december 1959 werd bevolkt door 8415 mensen. De IJmond slokte het vorige jaar 18 gezinnen van ons op en behield van de 133 pendelaars nog meer dan 90 procent. Om verdere legende vorming eens en voor altijd de kop in te drukken van de 18 gezinnen die naar de Hoogovens verhuisden, was er niet één uit Kreileroord, en van de 133 pendelaars komen er slechts 17 uit ons jongste dorp, dus slechts 1/8 van het totaal. Dat is echter al erg genoeg. Daartegenover staat dat er uit het rayon Medemblik dagelijks 128 mensen pendelen naar de Wieringermeer, zodat de uitgaande pendel slechts weinig groter is dan de inkomende. Gedeputeerde Staten, die tot dusver nog geen toestemming gaven om de fabriekshalt voor de apparaten fabriek aan te besteden, zullen stellig hun fiat niet willen en durven weigeren omdat de geboden werkgelegenheid bróód nodig is, en omdat onze financiën, vooral in verhouding tot andere gemeenten vrij gezond zijn. Het is dan ook nodig en mogelijk, in het pas ingetreden jaar bij den voortduur volle aandacht te besteden aan de uitbreiding onzer werkgelegenheid. BOUW VAN SCHOLEN. Vijf jaren nadat de eerste principe-toestemming voor nieuwbouw was gegeven, werden we verblijd met het verheugend bericht dat de landbouwhuishoudschool mag worden aanbesteed. Reeds was de Ulo-school in Middenmeer geopend, het nieuwe sportveld in Wieringerwerf was gereed, en gaf 80 pet. van de begeerde nieuwe verlichting 's avonds duidelijk en op verre afstand aan waar die vier dorpen in de Wieringermeerwel liggen. Stichting DORPSBELANGEN KREILEROORD.; deze opgerichte stichting heeft reeds de voorgelegde schetsplannen voor het dorpshuis van harte goedgekeurd, en de verwachting van krachtdadige medewerking van de zijde der bevolking zeer duidelijk uitgesproken. Deze feiten zijn wel in kernachtige tegenspraak met de hardnekkige geruchten, die er over het dorp de ronde doen, van personen die niet of amper weten waar het ligt. Ik heb er dan ook in dit jaarwoord behoefte aan, uitdrukkelijk te verklaren dat in Kreileroord geen woning leeg staat, dat er van de 525 inwoners minder dan 1/30 deel werkt in Zaanstreek of IJmond. Advertentie: Gevraagd: Morgenmeisje H.G. Robbenoordweg W.Werf. Ijsvermaak was van korte duur (20 januari i960) Tot groot vermaak van de jeugd en zeker ook tot grote voldoening kon het bestuur van de ijsctub "Slootdorp" zondagmiddag 1.30 uur toestemming verlenen tot het betreden van de ijsbaan aan de Brink. Al spoedig krioelde een groot aantal jongens en meisjes op het ijsvlak, waartussen ook enkele ouderen. Men kon allen aanzien dat zij lange tijd niet op de ijzers hadden gestaan. Het ging allemaal nog wat stijf en stram, doch dit veranderde al spoedig, jammer was het dat na twee uren van goed rijden praktisch geen sprake meer kon zijn wegens het vallende regenwater. De jeugd heeft echter tot grote voldoening een paar uurtjes de benen los kunnen gooien en hoopt op verdere vorst. 23 januari i960 Tijdens de storm van woensdag j.l. is de directiekeet staande bij de in aanbouw zijnde lagere school in Kreileroord door een windvlaag weggewaaid. Tekeningen en andere stukken vlogen tot in de bomen, meubilair werd vernield, de electrische leiding en de telefoonkabel raakten defect. Een passerend knaapje kreeg een gedeelte van het dak tegen zijn hoofd en been, doch werd 39 Kroniek no. 56, 18e jaargang, 2010/2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 41