Uit de Flevobode WENTELPLOEG ETALAGE RUIT NOODWONING van januari 1946 Landbouwwagen te koop gevraagd Te Koop gevraagd TE KOOP een RUDSACK twee-schaar Z. YV. B. 8. TE KOOP GEVRAAGD flinke op luchtbanden. A. HAVERKAMP, O 16, Westwoud. Ook wel ruilen tegen iets nuttigs, maat 110 x 165 OEDZES, Oosterland, Wieringen. een in goeden staat verkee- rende L. SCHOTTE, Bouw- en Aannemersbedrijf, Slingerweg 46, H.-hoef. DAKPANNEN Dakpannen is een schaarsch ar tikel. Uit diverse getroffen gebie den klinken noodkreten over ge brek aan dakpannen of andere dakbedekking. Ook in de Wierin- germeer zijn dakpannen straks hard noodig. Allen die ermede te maken hebben zouden wij op het hart willen drukken SPAAR DE DAKPANNEN Trap ze niet noodeloos kapot wanneer U puinhoopen gaat be klimmen. Stop liever met Uw paard en wagen, ploeg of schijf egge, wan neer U dakpannen op Uw opbouw- pad tegenkomt. Iedere dakpan die nu nog kapot gaat (ook al ligt deze achter op den kavel) schept noodeloos nog meer opbouwperi- kelen. pakpanopslagplaatsen zijn derhalve ook geen kinderspeel plaatsen. f OP HET YV1TTE DOEK. Tijdens de beide Kerstdagen en de Nieuwjaarsdag werden in meer dere bioscoop-theaters in de groo- te steden bij het binnenlandsch filmjournaal beelden uit de droog gevallen Wieringermeer vertoond. Slechts enkele van deze filmflitsen gaven de toeschouwers een duide lijk beeld van de aangerichte ver woestingen. Alhoewel wij kunnen, begrijpen dat onze filmjournalen niet enkel behoeven te bestaan uit het toonen van verwoeste ge bieden, ontkomen wij niet aan de gedachte dat de Nederlandsche Cineasten het publiek teveel de lichte zijde van onzen wederop bouw laten zien. In werkelijkheid is het heel moeilijk om iets meer dan een erg smal streepje licht te zien. Een Wieringermeerbewoner, C. Desplanque, die als militair naar Engeland vertrok, toen de Wierin germeer nog bijna geheel onder water stond, aanschouwde aldaar een uitvoerige filmreportage, die een duidelijk beeld gaf van de ver woesting van Wieringerwerf, waar bij hij tevens kon zien hoe zijn vroegere werkkring, het Domein kantoor, de golven getrotseerd had. Ook in de Fransche hoofdstad draaide een filmpje over onzen polder. Brieven uit Amerika maken mei- j ding van het vertoonen van film journalen over de vernieling van onzen polder, terwijl Ds. Hofman, afkomstig uit Overijsel, zelfs lezin gen houdt voor het Amerikaansche publiek over de in ons land aan gebrachte vernielingen. Wel vreemd, dat het buitenland blijkbaar meer aandacht besteedt aan ons herrijzen dan het Neder landsche volk in het algemeen. Kroniek no. 56, ^8e jaargang, 2010/2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 19