aan het oog onttrokken brokken puin. We zoeken naar meer huizen, maar vinden er geen. De geheele Terpstraat, met haar flinke ambtenaars- en middenstandswoningen, alsmede de zakenpanden is herschapen in twee uitgestrekte puinhoopen. Alles ligt plat. Slechts een gedeelte van een muur steekt uit boven de rest. De schoorsteen van Buwalda's bakkerij staat eenzaam en kaal tusschen deze troosteloos aandoende verzameling brokken steen. Dezelfde toestand treffen we aan in de Raad huisstraat, de Meeuwstraat en de Sternstraat. De Gereformeerde kerk, waarvan de achtergevel Daarin vinden we nog restanten van banken van de destijds gevestigde noodschool. De torenklokken wijzen gemiddeld kwart voor twaalf aan, symbool van den bijna bereikte vrede. Het vernielingsplan is iets te vroeg uitgevoerd. Boven op den torenspits hebben schippers kerstboomversiering gehangen. In de Hervormde kerk treffen we nog een vloer aan, zij het dan dat zij bijna aan den zolder zit. Ook van de Katholieke kerk is de geheele achtergevel weggeslagen, evenals de voorgevel naast den toren. Eén communiebank is overgebleven in deze kale, naakte ruimte. De wijwaterbakjes zijn vol met modder en Ijsselmeerwater. In de hal ligt puin. De pastorie met bijgebouw is geheel verdwenen. In de eetzaal staat een groote mand met ongehavend glaswerk - temidden van groote brokken muur. en het preekgestoelte geheel is verdwenen, mist zelfs de geheele vloer, waarvan geen plank meer te vinden is. Slechts de vloerbalken en een warwinkel van verwarmingsbuizen zijn hier achtergebleven. De muren gelijken eeuwen oud, zóóver zijn reeds de kalkzandsteenen afgeschuurd. De dakspanten zien er oud en versleten uit.Door den weggeslagen voorgevel klauteren we naar binnen. De avondmaaldisch ligt tegen een muur. Van den spreekstoel is niets meer te vinden. Ergens ontdekken we een plankje van het orgel. De consistorie is vrij gaaf. Het postkantoor is niet te onderscheiden in het totale beeld. De drie scholen met het gymnastieklokaal deelen hetzelfde lot. Dit is wel het meest radicaal verwoeste dorp van ons geheele land. Hier zijn werkelijk geen twee woningen meer over. Nog stond het bij ons bezoek in het water, doch thans zal het geweken zijn en zullen puin, slijk en schelpdeeltjes het droeve beeld vormen van het eens zoo fraaie dorp, waarbij slechts de drie kerktorens met het Domeinkantoor de vier hoekpunten aangeven van een volkomen verwoest poldercentrum. Ziet wat de wateren vermogen. We zijn uit huizen heengetogen en op puin teruggekeerd. Verantwoordelijk redacteur: tevens redacteur voor Wieringen: N.H. Klomp, Klieftstr. 12 Hippo. 33 Kroniek no. 55, 18e jaargang, 2010/1 Geref. kerk 1945 (Niestadt-fotocollectie Zijper Museum Schagerbrug NH)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 35