Notulen jaarvergadering ïeneofóe/iajb vvor c/e (^eóeAlec/entó van ^Hr^in^/wnyean G^vrie/t O (/ecemóer Y992 Secretariaat: Dhr. H.J.Roelofsen Oester 111775 JH Middenmeer. email: hansroelofsen@quicknet.nl van 17 februari 2009 om 20.00 uur in "De Oude Beurs" te Middenmeer. Opening De vergadering wordt geopend door de voorzitter, dhr. C. Meeuwsen. Deze heet een ieder hartelijk welkom en is blij te kunnen constateren, dat de leden het Genootschap een warm hart toedragen. Dit zeker gezien de hoge opkomst voor deze vergadering.(ca. 130 leden!!) Hij doet daarbij wel een beroep op de aanwezige leden, om gezamenlijk te trachten het ledenbestand nog meer te verhogen. De voorzitter memoreert ook aan het opknappen van het Genootschapshuis. Dit is mede mogelijk geworden dankzij sponsoringvan"Agriport". Tot slot bedankt hij allen voor de medewerking van de afgelopen jaren en verwijst nog naar de aanpassing van de agenda dezer vergadering (agendapunt 5 "Bestuursverkiezing" wordt verschoven naar punt 7). Na deze opening spreekt Annemiek Osinga de vergadering toe. Zij bedankt voor de medewerking en de steun die zij binnen het Genootschap heeft ondervonden bij het verzamelen van de gegevens voor haar scriptie, die de titel heeft gekregen: "Gijzelaars 1940 -1945". Als waardering hiervoor biedt zij het Genootschap een kopie hiervan aan. De voorzitter neemt dit graag in ontvangst. Goedkeuring van de notulen De notulen van de jaarvergadering van 12 februari 2008, zoals opgenomen in de Kroniek nummer 49, worden met algemene stemmen, zonder wijziging, goedgekeurd. Jaarverslag van de secretaris De secretaris geeft een overzicht van de gebeurtenissen en activiteiten van het afgelopen jaar. Tevens spreekt hij woorden van waardering voor de vele medewerkers die zich, op welke wijze dan ook, inzetten voor het Genootschap. Het jaarverslag wordt door de vergadering voor kennisgeving aangenomen. Jaarverslag van de penningmeester De penningmeester, de heer J. Bos, geeft een overzicht van alle baten en lasten over 2008 en de begroting voor 2009. Na een uitvoerige uitleg hierover is het duidelijk dat de Vereniging er financieel goed voor staat. De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren F. Juurlink en W. Rooks, heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. De heer F. Juurlink treedt af als lid van de kascontrolecommissie en de heer A. Kerckhaert zal zijn plaats innemen. Daar er geen vragen uit de zaal volgen, wordt dit alles goedgekeurd door de aanwezigen. Kroniek no. 52, ye jaargang, 2009/1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2009 | | pagina 6