Uit de Driemaandelijksche berichten betreffende de Zuiderzeewerken Het Driemaandelijksch bericht betref fende de Zuiderzeewerken was een officiële uitgave van het Ministerie van Waterstaat. Het bericht bleek in een grote informatiebehoefte te voorzien. Velen wilden weten hoe het met de vorderingen van het machtige Zuiderzeeproject stond. Deze keer enkele mededelingen uit de Driemaandelijkse berichten van juli 1939, we laten de spelling ongewijzigd. Bloembollen In de dorpen werden bloembollen uitgeplant, welke aan de gemeente gratis waren verstrekt uit het bloembollensurplus der Stichting Bloembollensurplusfonds Krelagehuis Haarlem. De bollen hebben zeer rijk gebloeid. Diepploegen De diepploegen, welke op de zandige kavels in sectie Lin de maanden Mei en Juni vrij geregeld in gebruik waren, vertoonden een zoodanige slijtage, dat zij bijna geheel vernieuwd moesten worden, hetgeen in de eigen smederij is geschied. Uitbreiding dorpen Het blijkt dat de dorpen zich nog geregeld uitbreiden. Voornamelijk is dit het geval te Middenmeer, waar langs de Wieringerwerfvaart een belangrijk pakhuizen-complex ontstaat. De gunstige economische ligging, alsmede het feit, dat de handel zich in hoofdzaak op dit centrum concentreert, mede dankzij de aldaar gevestigde graanbeurs, zijn aan dit verschijnsel niet vreemd. Het dorp Wieringerwerf bleef in zijn ontwikkeling tot heden iets achter, hetgeen moet worden toegeschreven aan het feit, dat de gronden in de omgeving nog niet aan particulieren zijn uitgegeven. Veilig mag worden aangenomen, dat ook dit dorp zich verder zal ontwikkelen, wanneer de omgeving met boerderijen zal zijn bezet. Stalcontrole De stalcontroleur bezocht geregeld de bedrijven en gaf advies in zaken, die een goede en zindelijke melkwinning kunnen bevorderen. In de verslagperiode werden 3 melkcursussen gehouden. Uitgifte gronden Evenalsvorige jaren, kregen ookdeopzichters bij de Landbouwcultuurmaatschappij vooraf gelegenheid hun voorkeursrecht te laten gelden. Een drietal maakte van dit recht gebruik, hun keuze viel op een akkerbouwbedrijf. Voor de algemene verpachting bleven dus 48 bedrijven beschikbaar. Na een persbericht in verschillende bladen was er tusschen 8 en 26 mei gelegenheid de bedrijven te bezichtigen. Het aantal gegadigden voor deze 48 bedrijven was groot; van de 1070 afgegeven formulieren kwamen er 1004 ingevuld terug. Evenals andere jaren is ook thans de belangstelling voor het akkerbouwbedrijf het grootste. Drie gegadigden vroegen geen bepaald bedrijf aan. Verpachting aan Stichting "joodsche Arbeid" In verband met de opvoering van het aantal in het werkdorp aanwezige Duitsche Joodsche vluchtelingen, vroeg de Joodsche 44 Kroniek no. 52, 77e jaargang, 2009/1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2009 | | pagina 46