INHOUDSOPGAVE 1. Colofon 2. Inhoudsopgave 3. Van de redactietafel 4. Notulen jaarvergadering 17 febr. 2009 5. Jaarverstag 2008 6. Financieel verslag 2008 en begroting 2009 7. Nieuwe leden en mutaties ledenbestand 8. Ontvangen artikelen 9. Verkoop artikelen 10. Varia 11. Afscheid van voorzitter Cees Meeuwsen 12. Jubileum Katholiek Vrouwengilde, afd. Wieringermeer 13. Vijftig jaar Scouting Wieringermeer 14. Een kind in oorlogstijd, (Ina van Dorsten-van Strien) 15. Van alles wat 16. Themamiddagen 17. Wie, wat, waar en wanneer? (foto) 18. Uit de Driemaandelijksche Berichten 19. Boekbespreking Bewoners op de Terp vlak na de onderwaterzetting, april 1945 Kroniek no. 52, 17e jaargang, 2009/1 m

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2009 | | pagina 4