Colofon: TaTi De "Kroniek" van Het Genootschap voor de Geschiedenis van Wieringermeer verschijnt driemaal per jaar, (april, aug. en dec.) Doel van Het Genootschap voor de Geschiedenis van Wieringermeer: Het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor alles wat de Wieringermeer betreft. Samenstelling bestuur: - dhr. M.J. Kooien, Schervenweg 23,1771 RT Wwieringerwerf. Tel. 0227- 555452. Email: Corry-en-Rein@hetnet.nl - dhr. H.J. Roelofsen, secr. Oester 11,1775 JH, Middenmeer, tel. 0227 - 501292. Email: hansroelofsen@quicknet.nl - dhr. L.J. Bos, penningm. Kamille 20,1775 HC Middenmeer, tel.:0227-502392. Email: lj.bos@quicknet.nl - dhr. W. Braak, Prof. Ter Veenweg 16,1775 BH M'Meer, tel. 0227-502039. - mevr. Th. Knook-Rasing, Leeuwetand 8, 1775 BT M'Meer,tel. 0227-503318. - dhr. S. Veenstra, Terpstr.54,1771 AD W'Werf, tel.0227-600118. - mevr. L. Visser-Geers, Stevinstraat 6,1775 BR M'Meer, tel. 0227-502771. Redactie: - Dhr. W. Datema, hoofdredacteur, tel.: 0227-501721 wildatema@quicknet.nl - Dhr. M. Bischoff-Tulleken, tel.: 0227-581800. bischoff.tulleken@hetnet.nl - Dhr. P. P. Montsma, tel.: 0227-581638. pierimontsma@hetnet.nl - Mw. I. Swier, tel.: 0227-604248. - mevr. L. Visser-Geers, vertegenwoordiging vanuit het bestuur. Redactie-adres: (Uitsluitend voor kopij!) W.J. Datema, Wilgenlaan 12,1775 GN Middenmeer. Aanbieding bijzondere voorwerpen en historisch materiaal: Mw. Willy Maris, Brugstraat 48,1775 BG Middenmeer, tel. 0227-502482. Lidmaatschap van het Genootschap: 15,- per jaar per adres. Als u gaat verhuizen graag een melding aan de secretaris. Bankrekeningnummer: van het Genootschap: Rabobank Wieringerland 13.40.95.286 Website van het Genootschap: www.wieringermeergeschiedenis.nl Het Genootschapshuis is gevestigd te Middenmeer, Brugstraat 11. De Vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer: 40 63 72 48. Lay-out Kroniek: Thirza Peppelenbos, AAA-Design, www.aaa-design.nl Drukwerk Kroniek: Drukkerij SpringerUit, Schoorl, tel. 072 50 20 300 ISSN: 1877-3168 Het bestuur dankt alle adverteerders die de uitgave van de Kroniek mede mogelijk maken. Overname van artikelen uit de Kroniek is toegestaan mits bronvermelding wordt gedaan. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten. Kroniek no. 52, 17e jaargang, 2009/1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2009 | | pagina 3