Pastoor J. Langedijk (Van 1941 tot I94i pastoor in de Wie ringermeer. De initiatiefnemer na de oorlog. Pastoor Langedijk wachtte donderdag middag 10 juni 1948 een zestigtal dames op in de garderobe van Hotel Smit te Middenmeer, en was blij met de grote opkomst. Van het oude bestuur van voor de oorlog waren slechts een paar leden aanwezig. "De moeilijkheid", sprak hij op deze middag, "zit 'm niet in het gebrek aan bestuursleden, maar in het teveel aan goede krachten, want iedereen hier is bekwaam om bestuurslid te zijn". Juffrouw van Schaik uit Haarlem hield die middag een inleiding met als titel "Waartoe dient de R.K. Vrouwenbond?". Het antwoord luidde: "Met behulp van de Bond de katholieke beginselen beter te leren kennen en deze beginselen uitgewerkt in het gezin te brengen". De R.K. Vrouwenbond o.l.v. mevr. C. Kroft-Heemskerk organiseerde veel voorlichtingsbijeenkomsten en was actief op diocesaan en landelijk gebied. In mei 1949 gaf de secretaresse een verslag van de oprichting van een Katholiek Bureau voor Beroepskeuze in Alkmaar. Ook werd verslag gedaan van de diocesane vergadering in Haarlem, waar de statuten en het huishoudelijk reglement van het hoofdbestuur waren opgesteld en mej. Bulthuis een lezing had gegeven over de Katholieke Gezinszorg. In ditzelfde jaar werd een kort verslag uitgebracht over een bijeenkomst van de drie vrouwenverenigingen in de Wieringermeer, waarop een rekest besproken werd en opgesteld naaraanleidingvan hetinhouden van het bouwvolume voor de herbouw van boerderijen. Dit rekest zou door de drie organisaties aan de minister van Wederopbouw persoonlijk ter hand worden gesteld. Het is niet bekend wie dit geweest is. Hieruit blijkt wel dat de vrouwen toen al voor anderen én voor zichzelf opkwamen. Op 19 december 1949 werd een vergadering belegd om samen te werken met andere katholieke organisaties waaronder de LTB (Land- en Tuinbouw Bond), de KAB (Katholieke Arbeiders Bond) en de KVB. Voor de KAB zaten in dit bestuur dhr. Muller voor Middenmeer en dhr. Brattinga voor Slootdorp, voor de LTB de heren Bergmans en Blom en van het KVB de dames Eurlings en Aalders. De dames namen met de organisatie van deze vergadering het initiatief om samen te werken. Dit om de kosten te drukken en minder tijd kwijt te zijn, "omdat we hetzelfde doel nastreven". Er werd besloten om eerst een avond gezamenlijk te organiseren om te zien of deze wel een kans van slagen had. Het doel was om op maatschappelijk, sociaal, en kerkelijk gebied iets te bieden voor de katholieke gemeenschap. De eerste avond zou dhr.Bergmans de leiding krijgen en de - Kroniek no. 52, 17e jaargang, 2009/1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2009 | | pagina 20