Kroniek no. 50, 7 6e jaargang, 2008/2 Het nieuwsbulletin van 9 december 7944. V3SRZ0EK: Men ^ordt verzocht deze mededelingen niet aan iedere willekeurige kennis"door te geven, doch deze aan zijn buren verder te geven* Met de ver zending is gerekend op doorgeven per straat of weg. U-* medewerking in dezen -*ordt zeer op prijs gesteld. •''AAH3ChU%'lNGfeest voorzichtig met het verle nen van onderdak ^en onbekenden. Neemt steeds persoonsbewijs en lucifers in beharing. Spreekt niet met vreemden over ondergronds werk.- ilISUWS t/ro 8.1?. 1944: Startbanen en opslagplaats van V.? bij Huis ten Bosch XDen Haag) gebombardeerd. Goederenwagons bij Z'ro-lle gebombardeerd.-Volgens den Minister van binnenlandse Zaken, Burger, zijn in Vrij Nederland alle verkeerde elementen uit hun ambt ontzet. Snkele twijfelgevallen zijn nog in onderzoek.-In het Saargebied Saprlautern en Sttingen alsmede enige kleinere plaatsen in Geall. handen. 3r zijn verschillende bruggehoofden over de 3aar gevormd. Bij Saargemünd zijn de Geall. de eigenlijke oiegfriedliniedie daar ongeveer ?0 km. diep is, binnengedrongen.-Bij Hagenau enig terreinver- lies. -Door het vernietigen van de vijandelijke tegenstand tussen Plattenroeer en Donau (Hongarije) vordert de insluiting van Boedapest.-De Russische Gen. Toboekin rukt eveneens op in de dalen van de Brave en Save en houdt zo de vijandelijke Balkantroepen van het Hongaarse front gescheiden.-De Amerikaan- je luchtmeèht bombardeerde Ivoymaeeh der Donin gilanden, 300 km. var. Japan gelegen.-In het ÏÏngelse Dagerhuis heeft Churchill in een debat over Grieken land gezegd, dat hij elk bevrijd land de mogelijkheid tot democratische ont wikkeling wil geven. Teneinde echter Griekenland niet aan volkomen anarchie prijs te geven, is Sngelse tussenkomst noodzakelijk. Het Lagerhuis gaf daar na de regering een vertrouwensvotum met ?79 - "50 stemmen.Inzake de instruc tie der soldaten is in Canada een motie van Vertrouwen in de regering Mackenzie King aangenomen. C. Nq. 17, d.d.9.12.1944 name in de consistorie van de gereformeerde kerk te Slootdorp. Regelmatig aanwezig op deze vergaderingen waren A.C. de Graaf, Sicco Mansholt, Gerrit Biaauboer, J.W.J.Aalders en vele anderen van buiten de Wieringermeer. Als vertegenwoordiger van granen lag het voor de hand dat Catrinus zich bezighield met de voedselvoorziening. Hij zorgde voor de aankoop en levering van graan, peulvruchten en aardappelen aan plaatsen ais Zaandam, Alkmaar, Hilversum ('t Gooi) en Amsterdam. Met name in de hongerwinter van 1944-1945 werden veel voedseltransporten, veelal met vervalste Duitse papieren, uitgevoerd. Controleurs van de Controledienst voor de Voedselvoorziening moesten in de oorlog de voorraden in de polder bijhouden en tellingen verrichten. Granen, peulvruchten, kippen, vee, alles werd geteld. Maar wat, veelal met opzet, niet geteld werd, of zogenaamd gestolen was, werd op- en doorgegeven aan Catrinus Douma. En deze regelde er een heel andere bestemming voor. Door zijn contacten met de L.0. van Hilversum moet de S.D. (Sicherheitsdienst) op het spoor van Douma gekomen zijn. Bij een arrestatie in Hilversum op 23 januari 1945 werd o.a. G.J.van Wetering gearresteerd. Deze Van Wetering haaide regelmatig voedsel uit de Wieringermeer en gebruikte vervalste papieren; het stempel daarvoor werd bij hem thuis gevonden. Hoe het ook zij, het kan bijna geen toeval zijn geweest dat op 31 januari 1945 vier personen in burger bij het kostadres van Catrinus Douma in Slootdorp arriveerden en naar hem vroegen"De kostvrouw antw. neen, maar is te Middenmeer in de Beurs. Er kwamen zooveel naar hem vragen, dat ze niet vermoedde dat het S.D. was. Vanuit de beurs haaiden die heeren hem, namen hem in hun auto mee naar 't kosthuis, moest bewaakt in de auto blijven totdat ze zijn heele bezitting, in de sprei van 't ledikant ook in de auto hadden. Onze zoon is toen in Weteringschans gevangen 12

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2008 | | pagina 12