Kroniek no. 49, 16e jaargang, 200&/1 Ledenbijeenkomsten Op 13 februari werd de jaarvergadering gehouden. In verband met vertrek van onze penningmeester R. Wijngaarden naar elders, is de heer J. Bos bereid gevonden de functie van penningmeester op zich te nemen. Na de pauze werd een film vertoond uit de jaren 60 van de vorige eeuw met beelden van het buitengebied van de polder en het dorp Middenmeer. Op 11 december kwamen we weer in een ledenvergadering bijeen, welke avond stond in het teken van het 15-jarig bestaan van het Genootschap. Een kleine fototentoonstelling was opge steld. Tevens namen we deze avond officieel afscheid van mevr. A.C.M. Teeling-Geers (ons aller Tonny), vele jaren het gezicht van het Genootschap, vanaf den beginne bestuurslid en ver vóór de oprichting samen met haar man al bezig met de Geschiedenis van de Wieringermeer. Ja, zelfs behaagde het de Koningin om haar een Koninklijke onderscheiding toe te kennen, welke onderscheiding door burge meester Leegwater, letterlijk op zijn knieën haar werd opgespeld. Na de pauze vertelde de heer W. van der Ham iets uit zijn onlangs verschenen boek "Verover mij dit land", over Dr. Ir. Lely en de Zuiderzeewerken. Openstelling Genootschapshuis Het Genootschapshuis aan de Brugstraat nr. 11 in Middenmeer is iedere zaterdag middag voor het publiek toegankelijk van 14.00 -17.00 uur en van mei tot september iedere eerste zondag van de maand. Eveneens is men welkom op afspraak. De archieven kan men inzien en ter plekke kunnen kopieén tegen een kleine vergoeding gemaakt worden. Vrijwilligers Wat zou een vereniging zijn zonder vrijwilligers. Gelukkig kan het Genootschap beschikken over een enthousiaste groep vrijwilligers. Aanwezig bij de openingstijden van het Genootschapshuis, behulpzaam bij het schoonhouden van het gebouw, assisteren bij verzending en bezorging van de "Kroniek", oproepbaar bij andere voorkomende werkzaamheden. Geweldig dat deze mensen zich beschik baar stellen. Archiefcommissie De dames W. Maris, I. Biesheuvel, J. Kooistra, M. Kroon, L. van der Giesen en T. van Vilsteren vormen samen de archiefcommissie met de heer Meeuwsen als vertegenwoordiger van het bestuur. Een enthousiast zestal die elke woensdagmiddag doende is met registreren, ordenen en in archief brengen van alle ontvangen foto's, boeken, epistels, voorwerpen, enz.. Eveneens werd een kleine tentoonstelling ingericht in verband met het 75-jarig bestaan van de Afsluitdijk. Is er aandacht besteed aan het 50-jarig bestaan van Kreileroord en was er veel te zien van het koor "Join's Meeting. Hulde aan deze enthousiaste groep dames die iedere week weer met vol elan aan het werk gaan. (Ze verdienen zeker een applaus) Redactiecommissie Onder leiding van de heer W. Datema, met de heer M. Bischoff Tulleken, mw. I. Swier, de heer P. Montsma en de heer C. Meeuwsen als adviseur namens het bestuur, hebben we ook weer het afgelopen jaar drie zeer goed verzorgde Kronieken mogen ontvangen. Met de "Kroniek" in een "nieuw jasje" en 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2008 | | pagina 6