Van de redactietafel... Jaarverslag Genootschap 2007 Kroniek no. 49, 16e jaargang, 2008/1 Zo rond Koninginnedag moet dit eerste nummer van de 16e jaargang van onze Kroniek bij u in de bus vallen. Zoals te doen gebruikelijk komt u in zo'n eerste jaaruitgave het jaarverslag, een kijkje in de financiële situatie van het Genootschap en de notulen van de Algemene Leden vergadering tegen. Ik meen dat we mogen spreken van een gezonde en qua ledental groeiende vereniging. De kleine driehonderd leden van de in totaal 1047 die buiten de polder wonen zullen, denken we, hun ogen niet geloven als ze vanaf Hoorn de polder inrijden. De ontwikkeling van Agriport A7 verandert in razend tempo de horizon in het zuidelijk deel van de Wieringermeer. Een glazenstad verrijst aldaar. Op termijn zullen zij die via de (vernieuwde) Afsluitdijk de Wieringermeer inkomen een enorme verandering gade slaan nu in maart 2008 de lagere overheden hebben besloten tot de aanleg van een Wieringerrandmeer. Middels onze Kroniek willen we die leden wat op de hoogte houden van deze historische en ambitieuze ontwikkelingen en plannen in de enige Zuiderzeepolder. In deze uitgave besteden we o.a. aandacht aan het 75 jarig bestaan van de Plattelands Vrouwenvereniging "Vrouwen van Nu", afd. Wieringermeer; roept mevr. Ina Hoogenbosch-Glas mensen, die ooit bodemvondsten hebben gedaan, op dit aan haar te melden. Verder leest u een indringend verslag van tijdens de Tweede Wereldoorlog over de arrestatie van drie boeren en vier onderduikers. Naast de vaste rubrieken krijgt u een uitnodiging om eens op de koffie te komen in het Genootschapshuis. Het gebouw stelt zich aan u voor. Dat u moge genieten van deze Kroniek, Namens de redactie, Wil Datema. Ook in het jaar 2007 hebben we als bestuur en de vele vrijwilligers getracht om verder te bouwen aan, en de aandacht te vestigen op ons aller Genootschap voor de Geschiedenis van de Wieringermeer. Het bestuur Het bestuur bestaat uit: - De heer C. Meeuwsen, voorzitter - De heer S. Veenstra, waarnemend secretaris - De heer j. Bos, penningmeester - De heer W. Braak, notulist - Mevr. T. Knook-Rasing - 2 vacatures Leden Op 31 december 2007 telde de vereniging 1047 leden. Helaas, hebben we gedurende het jaar 2007 vanwege overlijden ook van ver schillende leden afscheid moeten nemen. Bestuursbijeenkomsten In het verslagjaar is het bestuur vijf maal bij elkaar geweest voor een bestuurs vergadering. In de loop van het jaar moesten we helaas afscheid nemen van twee bestuursleden, te weten mw. A.C.M. Teeling-Geers en de heer J. de Putter. Beiden traden terug vanwege gezond heidsredenen. 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2008 | | pagina 5