Uitnodiging Jaarvergadering Kroniek no. 48, 15e jaargang, 2007/3 'Verover mij dit land", Lely en de Zuider zeewerken. U kunt dit boek die avond ook kopen. Ik beveel het U van harte aan. Ook is er een tentoonstelling "15 jaar Genoot schap". We nodigen U hartelijk uit deze avond te bezoeken. Er is tevens gelegenheid Mevr. Teeling de hand te drukken in verband met haar afscheid. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Ik wens U veel leesplezier met deze 48ste Kroniek, prettige feestdagen en een voorspoedig 2008. Uw voorzitter, C. Meeuwsen. Het bestuur nodigt u nu reeds uit voor de jaarvergadering, die zal worden gehouden op: dinsdag 12 februari 2008 om 20.00 uur in "De Oude Beurs", Brugstraat 1 te Middenmeer. Agenda: 1. Opening door de voorzitter 2. Goedkeuring van de notulen van de jaarvergadering van 13 februari 2007, opgenomen in Kroniek nr. 46 3. Jaarverslag van de secretaris 4. Jaaroverzicht 2007 van de penningmeester 5. Bestuursverkiezing Mw. A.C.M. Teeling-Geers heeftin de loop van dit jaar te kennen gege ven te willen terugtreden als be stuurslid. In haar plaats stelt het bestuur voor de heer Hans Roelofsen. De heer Roelofsen is vertegenwoordiger van beroep en woont reeds 42 jaar in Middenmeer. Tot uiterlijk één uur voor de vergadering kan door tien of meer leden een andere kandidaat schriftelijk bij het bestuur worden aangemeld. 6. Bespreking en vaststelling van de begroting 2008. 7. Rondvraag 8. Sluiting. Aan het eind van de vergadering zal een film vertoond worden uit de historie van onze Wieringermeer. Graag tot ziens op 12 februari 2008 Met vriendelijke groet, Het bestuur 6

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2007 | | pagina 6