TOEN: 50 jaar geleden Kroniek no. 48, 15e jaargang, 2007/3 In deze rubriek doen wij verslag van feiten en gebeurtenissen die 50 jaar geleden, (dus in dit geval in 1957), plaatsvonden in de Wieringermeer. Als bron gebruikten wij de Wieringer- meerbode. Het "huis met de luifel" Op de eerste lentedag in 1957 werd in Wieringerwerf het "huis met de luifel" geopend: het driedelige zakenpand van de firma's Luyt, (o.a. babykleding), Medema (boekhandel) en Mellema ('t Rookers- paradijs) aan de Terpstraat. Praktijkovername Dokter J. C. Dekker droeg dit jaar zijn praktijk te Slootdorp over aan dokter G. J. Zijp. Een nieuw bejaardencentrum? In oktober 1957 wordt op voorstel van het College van B W het voorbereidings- besluit tot de bouw van een bejaarden centrum ten oosten van het raadhuis te Wieringerwerf door de Raad aangenomen. In Middenmeer werd ongeveer tegelijker tijd onder leiding van de voorzitter van de Woningbouwvereniging "Middenmeer", de heer Schwegman, besloten tot bouw van 12 bejaardenwoningen nabij de gereformeer de kerk aldaar. Nieuwe ULO-school Op 2 september 1957 start in Middenmeer aan de Brugstraat de R.K. Dr. Ariëns Ulo school. In dezelfde maand werden in Slootdorp, Middenmeer en Wieringerwerf de eerste gemeentelijke kleuterscholen geopend. De eerste zilveren verenigingen In 1957 vieren de oudste of eerst opgerichte verenigingen in de Wieringer meer hun 25-jarig jubileum, o.a. - de Chr. Boeren- en Tuindersbond (CBTB); - de Hollandse Mij. van Landbouw; - de Alg. Bond van Plattelandsvrouwen; - de Alg. Ned. Agrarische Bond, afd. Sloot dorp. Fusie sportverenigingen Eind 1957 fuseren alle Christelijke sport verenigingen in de Polder, o.a. de afdeling korfbal, voetbal en gymnastiek, onder de naam Christelijke Sportvereniging "Wierin germeer", (C.S.V.W.). 48

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2007 | | pagina 48