Kroniek no. 48, 15e jaargang, 2007/3 Watervoorziening Nu de bebouwing buiten de dorpen door den voortgezetten boerderijenbouw zich belangrijk uitbreidde, kwam het vraagstuk der watervoorziening meer en meer op den voorgrond. Krachtens een in 1932 met het P.W.N. gesloten overeenkomst zouden voorshands alleen de drie dorpen van leidingwater worden voorzien, waarvoor het Rijk zich garant stelde voor een even tueel tekort op de exploitatie. Nadat deze de eerste jaren een verlies opleverde, werd in 1936 voor het eerst een overschot verkregen. De dorpen verkeeren, wat de exploitatie betreft, in gunstige positie, wijl aldaar het buizennet beperkt is. Anders staat dit met het brengen van leidingwater naar de verspreid liggende boerderijen. Deze worden thans door middel van bron- of hemelwater van drinkwater voorzien, doch deze voorziening is riskant gebleken in tijden van groote droogte en lange vorstperioden. Ook bestaat gegronde vrees, dat de bronnen zullen opdrogen of op den duur zullen gaan verzouten, terwijl in het Noordelijke en Noordoostelijke deel van den polder, blijkens verrichte boringen, slechts sporadisch drinkwater verkregen kon worden. Het kolonisatie- alsook het groote volksgezondheidsbelang eischte hieromtrent nadere voorzieningen. Overleg werd geopend met het P.W.N., dat bereid bleek de geheele voorziening met leidingwater van de Wieringermeer buiten de dorpen, op zich te nemen, wan-neer het Rijk een bijdrage ineens in de aanlegkosten verleende van f 162.000,- Daarnaast zou de provincie, wijl het hier een niet rendabele uitbreiding betrof, met een bedrag van f 68.000,- in de aanlegkosten moeten par- ticipeeren. Het risico, verbonden aan de door het P.W.N. opgezette rentabiliteits- berekening, zou dan verder door dit bedrijf worden gedragen. De provincie bleek bereid genoemd bedrag van f68.000,-voor haar rekeningte nemen. De groote belangen, welke voor de Wierin germeer aan een goede watervoorziening vastzitten, leidden er toe den Minister van Waterstaat voor te stellen op het aanbod in te gaan, temeer daar de mogelijkheid nog in uitzicht stond het werk in werkver schaffing te doen uitvoeren. De Minister heeft zich vereenigd met het voorstel op bovengenoemde basis een overeenkomst met het P.W.N. aan te gaan, waarna den Minister van Sociale Zaken is gevraagd de arbeidsloonen voor de in werkverschaffing uit te voeren werken, waarmede naar raming rond f 67.000,- gemoeid zal zijn, voor rekening van zijn Departement te nemen. In September a.s., wanneer een aantal arbeiders uit de oogstcampagne vrijkomt, zal met den aanleg van de buisleiding worden begon nen, terwijl het geheele net einde 1938 gereed zal zijn. Electriciteitsvoorziening. Ook de voorziening van de buiten de dorpen gelegen boerderijen en woningen van licht en kracht door middel van electriciteit, werd door de uitbreiding van de bebouwing urgent. Het P.E.N. heeft zich bereid verklaard het electriciteitsnet uit te breiden, doch zonder een belangrijke bijdrage van het Rijk blijkt deze uitbreiding niet te verwezenlijken, wijl een rendabel net nu, noch in de verre toekomst kunnen worden verkregen. De onderhandelingen omtrent deze electriciteitsvoorziening zijn nog gaande. Controle boerderijen. In het verstreken voorjaar werden verschil lende veehoudersbedrijven bezocht voor controle op het gebruik van het bedrijfs- gedeelte. Daarbij bleek, dat bij enkele 42

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2007 | | pagina 42