Colofon Kroniek no. 48, 15e jaargang, 2007/3 De "Kroniek" van Het Genootschap voor de Geschiedenis van Wieringermeer verschijnt driemaal per jaar, (april, aug. en dec.) Doel van Het Genootschap voor de Geschiedenis van Wieringermeer: Het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor alles wat de Wieringer meer betreft. Oprichting genootschap op 10 december 1992. Samenstelling bestuur: - dhr. C. Meeuwsen, voorz. Prof. Ter Veenweg 15,1775 BH Middenmeer, tel.: 0227-502517. Email: c.meeuwsen@quicknet.nl - Vacature secretaris. - wnd-secr. Dhr. S. Veenstra, Terpstr.54, 1771 AD W'Werf, tel.0227-600118. - dhr. L.J. Bos, penningm. Kamille 20, 1775 HC Middenmeer, tel.: 0227-502392. - dhr. W. Braak, Prof. Ter Veenweg 16, 1775 BH M'Meer, tel. 0227-502039. - mevr. Th. Knook-Rasing, Leeuwetand 8,1775 BT M'Meer, tel. 0227-503318. - dhr. J. de Putter, Kon. Beatrixln. 8, 1774 BM Slootdorp, tel. 0227-720207. Redactie: - Dhr. W. Datema, hoofdredacteur, tel.: 0227-501721 wildatema@quicknet.nl - Dhr. M. Bischoff-Tulleken, tel: 0227 581800. bischoff.tulleken@hetnet.nl - Dhr. P. P. Montsma, tel.: 0227-581638. pier.montsma@wolmail.nl - Mw. I. Swier, tel.: 0227-604248. - Dhr. C.Meeuwsen, redactieadviseur. Redactie-adres: (Uitsluitend voor kopij!) W.J. Datema, Wilgenlaan 12,1775 GN Middenmeer. Aanbieding bijzondere voorwerpen en historisch materiaal: Mw. Willy Maris, Brugstraat 48, 1775 BG Middenmeer, tel. 0227-502482. Lidmaatschap van het Genootschap: €15,- per jaar per adres. Als u gaat verhuizen graag een melding aan de secretaris. Bankrekeningnummer van het Genootschap: Rabobank Wieringerland 13.40.95.286 Website van het Genootschap: www.wieringermeergeschiedenis.nl Het Genootschapshuis is gevestigd te Middenmeer, Brugstraat 11. De Vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer: 40 63 72 48. Lay-out Kroniek: Sylvia Schrama en Thirza Peppelenbos, Scorelwald, tel. 06-18 51 07 24. Drukwerk Kroniek: Drukkerij springerüit, Schoorl, tel. 072 502 03 00 Het bestuur dankt alle adverteerders die de uitgave van de Kroniek mede mogelijk maken. Overname van artikelen uit de Kroniek is toegestaan mits bronvermelding wordt gedaan. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2007 | | pagina 1