In het dorp bij Sluis III een perceel bestemd voor: 6. Café-restaurant: ±1200 m2 Canon 25 ct. per m2. Hoogste inschrijver J. Klein te Wieringen, voor de som van 1375,- 7. Timmer- en aannemingsbedrijf: ±400 m2, Canon 15 ct. per m2. Hoogste inschrijver A.C. van Oeveren te Goes voor de som van 132,- - Aan den aannemer J. Kingma Zoon, te Leeuwarden, werd gegund het bouwen van een schoolgebouw met 4 leslokalen voor de som van 22.300,- en tevens een gymnastiekgebouw voor de som van 12.500,- beide aan Sluis I. Met de uitvoering is reeds een begin gemaakt. De oprichtingsacte van de stichting "de Wieringermeerscholen" werd 15 maart 1932 notarieel verleden. Het bestuur werd als volgt samengesteld: Ir. Alph. Roebroek, lid der directie, voorzitter; D. de Boer Dzn., lid van den Zuiderzeeraad, lid; Beiden aangewezen door de directie van den Wieringermeerpolder; Rector J.P.J. Kok, aangewezen door de R.K. Zuiderzeestichting, lid; Prof. Dr. A. Noordtzij, hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, aangewezen door het Gereformeerd Schoolverband, lid; H.W Tilanus, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, aangewezen door de Vereeniging van Christelijk Volksonderwijs, lid; G. Chr. Dun, Inspecteur van het Lager Onderwijs, adviseerend lid; Mr. A.F. Kamp, Commies der directie, secretaris. Het aantal kinderen, dat thans voorloopig in een arbeiderswoning van een onderwijzeres onderwijs ontvangt, is gestegen tot 28, verdeeld over 7 klassen. 3. Teerslakkenweg en hoofdkanaal de HaukesSluis I gezien in de richting naai" Wieringenop den achtergrond toegangssluis bij de Haukes. Bermbreedte van den weg 15 m, verhardingsbreedte 3.5 m. (Foto Maaskant, Wielingen.) 45

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2004 | | pagina 47