April 1932 - Met het oog op het in exploitatie nemen van de gereedgekomen gronden moest men tijdig kunnen beschikken over het noodige leidende landbouwpersoneel. Daarvoor was men aangewezen op practische landbouwers, die aanvankelijk als bedrijfsleider zullen werkzaam zijn, doch die het voornemen hebben zich in de toekomst als zelfstandig landbouwer in de Wieringermeer te vestigen. Voor de betrekking als bedrijfsleider hadden zich ongeveer 2000 sollicitanten aangemeld, terwijl slechts 77 plaatsen te vervullen waren. De daarvoor noodige personen werden met medewerking van verschillende landbouworganisaties gekozen. De benoemden zijn afkomstig uit alle deelen van ons land, uitgezonderd de provincie Utrecht, wier eenige benoemde sollicitant zijn benoeming niet aannam. - Voor het verrichten van lichte transportdiensten, alsmede het trekken van lichte landbouwwerktuigen werd een 12-tal paarden aangekocht. Bovendien werden met de verschillende ondernemers in de omgeving van den polder overeenkomsten gesloten voor de huur van paarden voor het lichtere landbouwwerk, waarvoor de duurdere mechanische trekkracht thans niet meer behoeft te worden gebezigd. Daar de paardentractie voor het lichtere werk goedkooper is, de paarden niet duur zijn en het paardenvoer grootendeels in de polder kan worden verbouwd, ligt het in de bedoeling naarmate het landbouwwerk toeneemt, ook het aantal paarden uit te breiden. - Op 9 februari 1932 had de inschrijving plaats voor de uitgifte van bouwperceelen in erfpacht in de in aanbouw zijnde dorpen bij Sluis I en III. Voor definitieve toewijzing komen in aanmerking bij Sluis I: 1. Café-restaurant: ±1000 m2, Canon 25 ct. per m2. Hoogste inschrijver J. Klein te Wieringen, voor de som van 1376,- 2. Bakkerij: 450 m2, Canon 15 ct per m2. Hoogste inschrijver C. Koorn te Wieringen, voor de som van 400,- 3. Winkel in zuivelproducten: ±450 m2, Canon 15 ct. per m2. Hoogste inschrijver G. Kistemaker te Wieringerwaard, voor de som van 250,- 4. Rijwielzaak: ±450 m2, Canon 15 ct. per m2. Hoogste inschrijver H.J. Eichner te Nijverdal, voor de som van 25,- 5. Smederij, reparatiewerkplaats voor machinerieën, benzine pompinstallaties, winkel c.a.: ±1800 m2, Canon 25 ct. per m2. Hoogste inschrijfster Bataafsche Importmaatschappij te 's-Gravenhage voor de som van 10,-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2004 | | pagina 46