en zijn de administratieve ambtenaren A.A. Antonisse en D.M. Doyer gedetacheerd bij de administratie dier maatschappij. Op 1 oktober werd aangesteld tot Commies der Directie Mr. A.F. Kamp te Amsterdam. - Bij Koninklijk besluit van 12 september 1931 is het gedeelte van de Wieringermeer dat tijdelijk is toegevoegd aan de gemeente Medemblik, ingedeeld bij de onderwijsinspectie Den Helder, zoodat thans de geheele Wieringermeer tot deze inspectie behoort. Januari 1932 - Het houten laboratorium, in 1928 in den proefpolder bij Andijk gebouwd, is sedert het gereedkomen van het nieuwe laboratorium te Medemblik buiten bedrijf gekomen. Daar de Wieringermeerdirectie voor de huisvesting van verschillende diensten spoedig de beschikking wenschte te verkrijgen over de noodige kantoorruimte bij de Terp, werd na gehouden overleg besloten het laboratorium te Andijk, dat met eenige verbouwing hiervoor zeer geschikt werd geoordeeld, naar een terrein nabij de Terp te verplaatsen. - Met ingang van 19 oktober 1931 werd benoemd tot onbezoldigd- rijksveldwachter J.H de Jong te Heer Hugowaard, met ingang van 1 december 1931 werd benoemd tot landbouwhuishoudkundige mej. H. Olsder te Muntendam. - Wegens uitbreiding der te exploiteeren oppervlakte werden 13 Caterpillars 15 pk aangekocht. Voor transportdoeleinden werd een Ford vrachtauto aangeschaft benevens 18 wagens. Voorts werden voor het passeeren der kanalen vier nieuwe ponten aangekocht. - Waar zich met de bezetting van de eerste woningen een aantal leerplichtige kinderen bij Sluis I vestigde, moesten maatregelen ter voorziening in de behoefte aan lager onderwijs worden getroffen. In die behoefte wordt thans voorloopig voorzien in een arbeiderswoning, waarin 21 kinderen onderwijs ontvangen van een onderwijzeres. - Zodra de in aanbouw zijnde woningen bij Sluis I gereed zijn zal zich ter plaatse als polderarts vestigen A.P. Hoogkamer, thans arts te Kornwerderzand. - De in dienst getreden landbouwhuishoudkundige zal te zijner tijd optreden als woninginspectrice. Zij bereidt zich thans voor deze taak voor. Eind januari 1932 wordt een aanvang gemaakt met het bezoeken der arbeidersgezinnen, die zich in den polder wenschen te vestigen in de gestichte woningen. - In de afgeloopen verslagperiode zijn de veldwerkzaamheden der Landmeetkundige Dienst voortgezet, bestaande uit polygoneering, indirecte afstandsmeting en het plaatsen van kadastersteenen bij Sluis I. De grootte van de polder is bepaald en vastgesteld op 20.015 hectare. 43

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2004 | | pagina 45