SMEDINGS LEVEN EN WERK 1889 - 1967 Richting zijn levenswerk Watersnoodramp 1916 Ruim 50 jaar geleden, op 2 oktober 1954, nam de bevolking van de Wieringermeer afscheid van de voormalige Directeur en Voorzitter van het Openbaar Lichaam 'De Wieringermeer', Dr. Ir. S. Smeding. Dit gebeuren was voor de redactie van de Kroniek aanleiding om stil te staan bij het leven en werk van deze grote 'pionier'. Sikke Smeding werd op 6 februari 1889 geboren te Witmarsum (Fr.) als zoon van Dooitze Smeding en Geertje Bangma. In datzelfde jaar werkte Ir. C. Lely aan zijn nota's, die later de grondslag zouden vormen tot afsluiting en gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee. Sikke wilde boer worden. Zijn vader overtuigde hem ervan, dat dat voor een zoon van een ambtenaar, (van de burgerlijke stand in de gemeente Wonseradeel), niet zo eenvoudig was. Na de H.B.S.-opleiding in Leeuwarden koos Sikke in 1909 in overeenstemming met zijn ambitie en aanleg voor de Rijks Hogere Land-, Tuin- en Bosbouwschool te Wageningen. De studie aldaar moest hij onderbreken, daar hij werd opgeroepen voor de militaire dienst. "Gelukkig", schreef Smeding later, "is Nederland de beproeving van de Eerste Wereldoorlog bespaard gebleven". Op aanraden van zijn vader richtte Sikke Smeding een verzoekschrift aan de minister van Oorlog om vrijstelling van verdere dienst, om weer aan de studie te kunnen gaan. Als 'corveeër' mocht hij zijn studie weer oppakken, en in december 1914 studeerde hij af in Wageningen. Toen deze school in 1918 werd omgezet in een Landbouw Hogeschool bezorgde dit Sikke Smeding de titel van Landbouwkundig Ingenieur. Op voorstel van zijn meerderen in het leger werd Smeding na het behalen van zijn diploma te Wageningen aangesteld om de militairen van zijn onderdeel, die daar in geïnteresseerd waren, les te geven in landbouwkunde. In 1915 werd Smeding ontslagen uit militaire dienst vanwege zijn benoeming door de directeur-generaal van de Landbouw tot adspirant- Rijkslandbouwleraar aan de Rijks Landbouwwinterschool te Schagen per 1 okt. 1915. Hij kon toen niet vermoeden hoezeer deze benoeming zijn levenswandel zou gaan bepalen. Op 14 januari 1916 vond een grote overstroming plaats van grote delen van ons land rond de Zuiderzee, waaronder de Anna Paulownapolder. Op bijgaande foto een indruk van de ramp die Anna Paulowna in dat jaar trof. Toen deze polder weer droogviel werden de Rijksland-bouwleraar C. Nobel en zijn as-sistent S. Smeding belast met de taak van het opnieuw in cultuur brengen van deze gronden. In de Anna Paulowna was ruim 3300 ha. land bloot-gesteld aan de inwerking van het zoute water. Deze grote 28

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2004 | | pagina 30