Colofon: De Kroniek van Het Genootschap voor de Geschiedenis van Wieringermeer verschijnt driemaal per jaar, (april, aug. en dec.) Doel van Het Genootschap voor de Geschiedenis van Wieringermeer: Het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor alles wat de Wieringermeer betreft. Samenstelling bestuur: - dhr. C. Meeuwsen, voorz. Prof. Ter Veenweg 15, 1775 BH Middenmeer, tel.: 0227-502517 - Mw. A.C.M. Teeling-Geers, secr. Beukenlaan 46, 1775 EC Middenmeer, tel.: 0227-502791 - Dhr. L. Stuveling, penningm. Leeuwetand 42, 1775 BT Middenmeer, tel.: 0227-501900 Leden: - Dhr. J. Beentjes, Schagerweg 3, 1774 PA Slootdorp, tel. 0227-603382 - Dhr. N. Brugman, K.Doormanstr. 24, 1771 AX W'werf, tel.: 0227-602962 - Mw. T. Kranenburg, Alkmaarseweg 31, 1775 PR M'meer, tel.0227-656300 - Dhr. S. Veenstra, Terpstraat 54, 1771 AD W'Werf, tel.: 0227-600118 Redactie: - Dhr. M. Bischoff-Tulleken, tel.: 0227-581800 Bischoff.tulleken@hetnet.nl - Dhr. W. Datema, tel.: 0227-501721 Wil.Datema@quicknet.nl - Mw. T. Kranenburg, tel.: 0227-656300 - Mw. W. H. Maris, tel.: 0227-502482 - Mw. I. Swier, tel.: 0227-604248 Lidmaatschap van het Genootschap: 15 Euro per jaar per adres. Bankrekeningnummer: van het Genootschap: Rabobank Wieringerland 13.40.95.286 De Vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer: 40637248. Omslagontwerp: W. Datema Overname van artikelen uit de Kroniek is toegestaan mits bronvermelding wordt gedaan. Als u gaat verhuizen graag een melding aan de secretaris. Het logo op het voorblad is een kopie van het logo dat de gevel van ons Genootschapshuis te Middenmeer siert. Het ontwerp is van Decoratie Wigbout te Hippolytushoef, en aangeboden door de Lionsclub Wieringermeer e.o.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2004 | | pagina 3