Notulen van de Jaarvergadering, op 11 februari 2003, te 20.00 uur, ün de Beurszaal van "De Oude Beurs" te Middenmeer. Opening. De voorzitter, de heer C Meeuwsen, opent de vergadering met een hartelijk woord van welkom en zegt blij te zijn, dat er zo veel belangstellenden aanwezig zijn. Het Genootschap heeft het afgelopen jaar, op 10 december, het tienjarig bestaan van de vereniging kunnen vieren. Het bestuur heeft destijds gekozen voor een huis-aan-huis verspreiding van een beperkte uitgave van de Kroniek in eind november. Hierop zijn reeds een aantal nieuwe leden gekomen, maar nu wordt getracht door een zeer gerichte werkwijze veel nieuwe leden te werven. Op 1 januari telden we 608 leden en op 31 december 679. In het nieuwe jaar zijn er al ruim vijftig nieuwe leden bij gekomen. Maar helaas moesten we ook afscheid nemen van enkele leden. Mag ik u daarom verzoeken op te staan en samen te gedenken: Mevrouw T Kok - Laan; de heer R Winters; mevrouw H J Mansholt - Postel; mevrouw F van Liere - de Vries; de heer S Schoon; de heer J J van Willigen; de heer P J Bartelink en de heer C Biesheuvel. Dank u. Door andere verplichtingen van de penningmeester wordt de agenda gewijzigd en geeft de voorzitter eerst het woord aan de penningmeester. Jaaroverzicht en die begroting 2003 door de penningmeester De heer Stuveling neemt alle posten door betreffende het resultaat over 2002 ten opzichte van de begroting voor 2002 en deelt mede, dat er mede door de huis-aan-huis verspreiding van de Kroniek een nadelig saldo van 1.661,92 is ontstaan. Hierover worden geen vragen gesteld. Dan bespreekt de penningmeester de begroting voor 2003. Ook hierover zijn er geen vragen of opmerkingen. Hiermede worden de resultaten over 2002 en de begroting voor 2003 goedgekeurd. Goedkeuring notulen jaarvergadering 30 januari 2002. De notulen van de jaarvergadering van 30 januari 2002, opgenomen in Kroniek, nummer 31, worden onveranderd goed gekeurd. De notulen van deze jaarvergadering worden zoals gebruikelijk in de eerstvolgende Kroniek opgenomen. Jaarverslag 2002 van de secretaris. Uit het jaarverslag van de secretaris blijkt, dat het bestuur in 2002 onveranderd is gebleven. Het verloop van het aantal leden is reeds door de voorzitter besproken. De jaarvergadering was op 30 januari. De ledenbijeenkomsten waren op 19 maart en 10 december, de dag van het tienjarig bestaan van het Genootschap. De openstelling van het Genootschapshuis is onveranderd. Voor alle taken zijn veel vrijwilligers nodig. Aan allen heel veel dank. Op 15 juli werd de Educatiecommissie geïnstalleerd. In 2002 ontving de vereniging weer een groot aantal foto's, boeken, voorwerpen enz. Bij diverse activiteiten liet het Genootschap zich zien of van zich horen. Het volledige jaarverslag zal in de eerstvolgende Kroniek worden opgenomen. 7

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2003 | | pagina 9