MATIG BEZOEK AAN DE BEURS TE MIDDENMEER OP WOENSDAG 14 mei 1941 In het Centraal Archief te Alkmaar vonden wij een schrijven van de burgemeester van Medemblik, tevens waarnemend burgemeester van Wieringermeer, C. Peters, aan de Officier van Justitie te Alkmaar, èn een rapport opgesteld door de gemeentesecretaris van Wieringermeer. De brief en het rapport hebben betrekking op het geringe bezoek aan de beurs te Middenmeer op 14 mei 1941. N.S.B.-leden zagen dit matige bezoek als een "georganiseerde" demonstratie i.v.m. de capitulatie van het Nederlandse leger op 14 mei precies een jaar eerder. Oordeelt u zelf.(N.B. Het rapport is vanwege de slechte kwaliteit van de kopie opnieuw getypt. GEMEENTE MEDEMBLIK. 23 No. BERICHT OP SCHRIJVEN VAN i qÊmÊEHTE WERlNGEfifl&ft heer Officier van Justitie ONDERWERP: Bezoek aan de Beurs te Middenmeer. BWUAQECN3J ingekom;N-. 2 3 MEI '941 Alkmaar.- MEDEMBLIK, 21 Mei 1941. Tijdens het telefonisch onderhoud, dstik hedenmid dag met U mocht hebben, gaf ik een resumé Tan don .in houd van een rapport, door mij, ln mijn kwaliteit- Van onderroorsitter van tast Openbaar Lichaam »De Wieringar- meer* (=wnd.burgemeester ran de gemeente Wieringermeer) ontvangen ran den secretaris ran Vlezlagermeèr. In dat rapport - soo deelde lk U mede - was spsake van een seer matig bezoek aan de benra te Klddenmeer op 14 Hel 1941, waarin door een tweetal leden van de H.S.B. een soort demonstratie werd gezien ter herdenking ran de capitulatie ran het Hè&d&andaohe leger op 14 Hel ran het vorige jaar, een demonstratie, welke volgens hen opzette lijk georganiseerd zou zijn. Op mijn rraag, of er U.i. termen aanwezig waren voor het Instellen door de politie van een onderroek naar de overtreding, welke in die 'nggihlpatltf^^-«irëötöëelgelegde kon zijn, werd door U ontkennend geantwoord, znlks mede ln verband met het feit. dat da beide vorenbedoelde H.S.B. leden weigerden aanwijzingen terzeke, welke zij beweerden te bezitten, ten dlente der politie'te stellen. In verband met het vorenstaande meen ik goed te doen met U alsnog het bovenbedoeld rapport van den seore- tarls van wieringermeer toe te zenden, zulks' opdat u van den volledlgen inbond daarvan kan kennis nemen.. Hooht na lezing daarvan Uw antwoord op mijn boven bedoelde vraag willen herzien, dan zal lk zulks gaarne van U vernemen. DE BUROE MEEST EB VAH MEDEMBLIK,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2003 | | pagina 25