mannenwerk aanleggen van de eerste ijsbaan bij het "bosje" te Middenmeer. De kanalen in de polder vriezen steeds moeilijk dicht vanwege gashoudende bronnen en het te brakke water. De aanleg van de ijsbaan blijkt problematisch te zijn. want steeds sijpelt het opgespo ten water weg door de bodem. Daarom wordt er in de winter van "50 - "51 nog een baan gecreëerd op het kanaal bij de Kanaalweg. ZUINIG MET ENERGIE Eind 1950 werden de huis houdens gevraagd minder elektrische energie voor licht en warmte te verbruiken vooral tijdens de z.g. 'piekuren'. Dit werd toen niet gevraagd omwille van het milieu. maar vanwege schaarste aan elektriciteit. Nog niet alle geplande naoorlogse herstel en uitbreidingswerkzaam hedenvan alle elektriciteits bedrijven waren gereed. Verzocht werd om geduren de de periode van 13 nov. '50 tot 27 jan '51 dagelijks minder stroom te gebruiken van 7.30 tot 9.00 uur en van 16.30 tot 18.00 uur. Ook etalage- en reclame ver lichting moest op die uren worden gedoofd. MUNTEN INLEVEREN Woensdag 15 nov. 1950 was de uiterste datum waarop men nog de gelegenheid had om het zilveren kwartje, zinken kwartje, nikkelen stuivertje en zinken stuivertje in te leveren bij de postkan toren. "Kijk dus spaarpotjes e.d. nog even na!", was het advies. OBJECTIEF betrokken. Heel opvallend is dat de redacteur van de Wieringer- meerbode in die tijd blijk geeft van persoonlijke betrokkenheid. In de versla gen van bijeenkomsten of sportwedstrijden wordt per soonlijk commentaar met suggesties voor een andere invulling van een avond programma in hotel Smit niet geschuwd,of het bestuur van de voet balvereniging krijgt het advies andere, (en dus betere spelers op te stellen voor de volgende wedstrijd. Vriendelijke woorden als: "Wij wensen de nieuw benoemde ook veel succes" lees je herhaaldelijk in de krant van die tijd. BRIDGEN Eind 1950 is de bridgeclub Wieringermeer opgericht, die niet bij de Bond was aangesloten. In de jaren tachtig is een nieuwe bridgeclub opgericht onder de naam "Middenmeer". Deze club verzorgde bridgeles en was aange sloten bij de Bond. Beide clubs zijn inmiddels samengevoegd tot de brid geclub Wieringermeer". Straks, begin 2001, wordt het gouden jubileum ge vierd. Zo'n St. Nicolaasadvertentie als hieronder uit 1950 zou nu niet meer kunnen. aKSutiooo 541 Nou, ik weet gelukkig'al Wat ik pappa geven zal. Want ik maak een heel groot pak Van een pijp en rooktabak. Ik geef de vrouwen dezé raad: Als het om „zijn" cadeautje gaat, Dan zult U dankbaarheid beleven Door hem tabak en pijp te geven Ik geef dit jaar de oude baas Den mooie pijp met Sinterklaas, Daar heef t hij jarenlang wat aan En... k vind het zo gezellig staan. jf{ u-eet fat ik niet mopp'ren mag Je krijgt veel aardigs op zo'n dag,f\ Maar weet U, wat ik niet begrijp Waarom krijg ik geen nieuwe pijp? Elke man krijgt altijd dassetx En pantoffels, vilt of trijp 9k Ga hem.nu.dit jaar verrassen Met wat beters, 'kgeef een pij pi

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2000 | | pagina 18