ontzilting van de pas drooggelegde grond gebeurde via de uitspoelende werking van het regenwater, dat via greppels en sloten werd afgevoerd. Rogge werd al gauw ingezaaid om de grondstructuur te verbeteren en om verstuiving tegen te gaan 7. De 10.000-ste inwoner van Wieringermeer was Robertus Fran- siscus de Lange, geboren 12 april 1972 aan de Schagerweg. 8. De eerste 10 dubbele woningen in Sluis I zijn bewoond ge worden op 5 september 1931. 9. Het carillon bij het gemeentehuis te Wieringerwerf heet het Dick Vries-carillon 10.De vuilstortplaats van C.A.W. nabij Medemblik is geopend op 1 januari 1985. 11.De Wieringermeer telt momenteel 339 kilometer wegen. 226 km. buitenwegen, 59 km. in de dorpskernen, 34 km. provinciale weg en 20 km rijksweg. 12.Op 15 april 2000 is het Genootschapshuis te Middenmeer ge opend Elke zaterdag van 14.00 - 17.00 uur is het geopend. Anders op afspraak. 13. In de Wieringermeer zijn oorspronkelijk 512 boerderijen ge bouwd 14. Dr. Ir. C.Lely was Minister van Waterstaat gedurende de volgende drie perioden: Van 1891 tot 1894; van 1897 tot 1901 en van 1913 tot 1918. 15. Het Briekse Bosje nabij Middenmeer ontleent de naam aan de toenmalige brugwachter van de Alkmaarse brug, dhr. Briek. 16. De naam Advendo (Gymnastiekveris de afkorting/samenvoe ging van Aangenaam door vriendschap en nuttig door ont spanning 17. DsFinkensieper was de eerste dominee en P. Braak was de eerste pastoor in de Wieringermeer. 18. Keileem, zand, klei, rijshout en basalt zijn de vijf voor naamste materialen, waarmee de wieringermeerdijk is opge bouwd 19. Het standbeeld "De Maaier" is onthuld in oktober 1942. 20. De familie Bierma bewoonde in 1945 de boerderij aan de Noorderdijkweg, waarvan nu de fundamenten nog te zien zijn in één van de gaten van de dijk. 21. Bedoelde foto is genomen vanaf de Medemblikkerweg -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 534

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2000 | | pagina 11