494 blad 3 De Kroniek. Zoals gebruikelijk verschenen in 1999 weer vier Kronieken. Telkens hoort men veel verhalen over hoe men in de polder kwam, de eerste jaren de school bezocht enz. De redactie zal graag uw verhalen voor de kroniek ontvangen. Mocht u uw geschiedenis liever vertellen, dan is de redactiecommissie gaarne bereid u te bezoeken om deze verhalen van u te horen zodat daar een goed verhaal over geschreven kan worden. Het bestuur wil komen tot een betere druk van ons perio diek. Dit zal mettertijd een grotere financiële bijdrage vragen. Om dit (vooral nu) beperkt te houden is gezocht naar een tussen oplossing. Het bestuur heeft daarom beslo ten over te gaan tot drie Kronieken per jaar. Aanwinsten In het afgelopen jaar konden weer veel foto's, documenten en voorwerpen worden geregistreerd. Ook dit jaar ontving de vereniging van mevrouw G Gerritsen - Broer weer de volledige jaargang 1998 van de WieringermeerbodeZodra het nieuwe onderkomen gestoffeerd en gereed is kan de archiefcommissie alles een vaste plaats geven. Verdere aktiviteiten Van 29 tot en met 31 maart is de grote tentoonstelling in de galerie "Op de Zeebodem", Schelpenbolweg 5, ingericht. Hiervoor is veel reklame gemaakt o.a. door folders ver spreiden en aanplakken; berichten en artikelen in diverse kranten; interviews voor radio Wieringermeer 1 april is de tentoonstelling door mwvrouw I Koomewethou der van cultuur, geopend. Vanaf 3 april tot en met 30 mei was de tentoonstelling geopend op alle zaterdagen en zondagen in april en mei alsmede op 30 april; 5 mei; Hemelvaartsdag en tweede Pinksterdag, met uitzondering van eerste Pinksterdag. De tentoonstelling werd door 314 belangstellenden bezocht. 31 mei is de expositie afgebroken en alles weer in de archiefkamer bij de Rabobank opgeborgen. 5 juni had het Genootschap een stand bij de jaarlijkse markt op het plein van de christelijke basisschool te Middenmeer 19 september was de voorzitter aanwezig bij de regionale manifestatie van de Oudheidkundige Verenigingen in Naarden. 2 3 september deelname aan de expositie "Oude Ambachten" in het Zorgcentrum Lelypark.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2000 | | pagina 9