blad 2 Naar aanleiding daarvan moest het bestuur samen met de huisvestingscommissie op zoek naar een ander geschikt onderkomen Sinds juli/augustus 1997 heeft de huisvestingscommissie getracht de Nederlands Hervormde Kerk te Slootdorp in eigendom te verkrijgen. Het Genootschap moest er rekening mee houden, dat de afwikkeling hiervan nog jaren zou duren, hetgeen ook in 1998 en 1999 werd bevestigd. Hier kon het Genootschap niet op wachten. Het niet tijdig vinden van een geschikt onderkomen voor het archief zou het einde van het Genootschap kunnen betekenen. De gemeente had ook geen onderdak voor het Genootschap. Half augustus kwam het pand Brugstraat 11, eigendom van de heer H Veenstra, te koop. Het bestuur was juist op tijd en na enig onderhandelen kwam het bestuur met de verkoper tot een koopsom. Van deze extra algemene ledenvergadering kreeg het bestuur machtiging tot het verwerven van een vast onderkomen voor het archief en alles wat daartoe behoort. Als gevolg van alle drukke werkzaamheden kon helaas geen tijd worden vrij gemaakt voor het organiseren van een bijeenkomst in november. Huisvesting. Tot eind september was het archief nog steeds opgeslagen in een kamer van de Rabobank te Middenmeer. Op 5 september hebben de voorzitter en de secretaris een voorlopig koop contract voor Brugstraat 11 ondertekend onder voorwaarde, dat wanneer op 2 3 september het geld niet rond is de koopovereenkomst vervalt. Dankzij de grote voortvarendheid van de heer J Beentjes hebben vooral mevrouw Kranenburg en de heer Meeuwsen met medewerking van de heren Veenstra, Dooper en Kadijk veel giften en toezeggingen voor renteloze leningen verkregen, zodat op 23 september de vooruitzichten gunstig waren. Daarna mocht alles met toestemming van de heer H Veenstra in het pand Brugstraat 11 worden neer ge zet. Op 17 november 1999 kon de akte van overdracht bij notaris D Butijn te Hippolytushoef worden getekend.De di verse bezittingen, opgeslagen bij het Waterschap Hollands Kroon, de heer H de Graaf en de heer Buijsse kunnen eerst na de inrichting van het gebouw worden opgehaald. Excursie Als vervolg op de dia-lezing van de heer Suidgeest ging de jaarlijkse excursie naar Schokland. Met eigen vervoer ging het gezelschap van 48 personen op 25 september naar het voormalige eiland. We maakten een rondrit op open wagens over de ene helft van Schokland en wandelden over het andere deel daarvan. De koffie en de lunch waren zeer goed verzorgd en de organisa tor, de heer Brugman, wist allen aan de aangegeven tijd te houden. Het weer viel ook mee zodat allen voldaan huis waarts keerden. Aller dank aan de heer Brugman. 493

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2000 | | pagina 8