EEN LELYSTRAAT TE MIDDENMEER 504 VERZUILING was GROOT In die tijd was de W'Meer nog sterk verzuild. We kenden Vrouwenbonden, Landbouwor ganisaties, Ver. Van Landarbei ders drie van elk met een eigen identiteit. Er werd zelfs voorgesteld tot oprichting van een Christelijk Nationale Landbouw- en Landbouwhuis- houdschool. De NCRV, KRO en VARA organiseerden ledenbij- komsten in de polder. De heer Bijpost zag gaarne in het VARA-programma hoorspelen opgenomen van grote opvoed kundige waarde, "vooral des Zaterdagavonds, wanneer ook de arbeidersklasse rustig neerzit" SPROEIVLIEGTUIGPROE- VEN Z.K.H. Prins Bernhard stelt een vliegtuig (type Stinson Vigilant) ter beschikking voor verdere proefnemingen ter bestrijding van ziekten en plagen in de land bouw, (o.a. insecten in het kool zaad.) GELIJKE VOORTUINEN? De huurdersver. te Middenmeer heeft de aanleg van gemeenschap pelijke voortuinen in de Haven en Torenstraat laten uitvoeren door de Fa. Kruit te W'werf. Er wordt nu gewerkt aan een ontwerp voor de voortuinen in de Kanaalweg. (De woningen waren weer herbouwd na de onderwa terzetting.) BEDRIJFSPENSIOENEN in de LANDBOUW De bedrijfspensioenen in de landbouw worden in 1950 voor het eerst uitgekeerd. Dit gebeurt op officiële wijze in hotel Lely te Slootdorp. Een viertal pensioen gerechtigden krijgt daar op 24 maart de eerste uitkering (met terugwerkende kracht.) Het ouderdoms-en weduwenpensioen bedroeg resp. f. 26,17 en f. 21,69 p. mnd. De wezenuitkering was f. 4,33 p.mnd. BOMMELDING Op het land van dhr. J. G. Zegger aan de Westerterpweg is na het diepploegen door de Fa. Van Damme bij het cultiveren (door dhr. Wolfs) een bom van pl.m. 75 cm. gevonden. Bevoegde instanties hebben de bom onschadelijk gemaakt en afgevoerd. WAPEN HEEMRAADSCHAP Za. 1 april '50 werd het wapen van Heemraadschap De Wieringermeer onthuld. De ontwerper van het wapen is dhr. J.P. van der Drift te 's-Gravenhage. 1° SCHOOLVOETBALTOUR- NOOI Van 12 t/m 17 april '50 vindt in Wieringermeer het eerste officiële (KNVB) schoolvoetbaltournooi voor lagere scholen plaats op het Flevo-terrein te W'werf. Kampioen werd de Wieringermeer school Middenmeer o.l.v. meester Aalders met o.a. de volgende spelers: Jan Hulsebos, Jan Munter, Gerrit Butter, Dick v.d. Wal, Frans v. Langerak en Ben Hoitink. De NACO-bussen rijden WEER M.i.v. 14 mei 1950 rijden de NACO-bussen vanuit Friesland naar Alkmaar v.v. weer door de dorpen van de Wieringermeer. ZWEMBAD MIDDENMEER In april '50 vordert gestaag de aan leg van het zwembad voor de jeugd in M'meer. O.l.v. hoofd der school J.W.J. Aalders en dhr. S.v.d. Oord wordt door veel vrij willigers de spade gehanteerd. O.l.v. dhr. Kingma kan binnenkort met het betonstorten worden begonnen. Dr. Ir. C. Lely. (1854 1929). In de a.s. te houden raadsver gadering zullen B. en W. het voorstel indienen om de naam Kerkstraat te Middenmeer te wijzigen in Dr. Ir C. Lelystraat. In verband hiermede publice ren wij hierbij een foto van Dr. Ir. C. Lely, de Nederlander van groot formaat, naar wie de voormalige Kerkstraat, indien het voorstel van B. en W. wordt aangenomen, zal worden ge noemd. Zijn naam is onafscheidelijk verbonden aan de drooglegging der Zuiderzee, en daardoor ook indirect aan de Wieringermeer. Met taaie volharding en enorm uithoudingsvermogen heeft Dr. Ir. C. Lely vastgehouden aan zijn droogleggings-ideaal. Niettegem staande de aanvankelijke afwij zing van de zijde der rege ring, slaagde hij er tenslotte in Oe oprichting van de Zuider- zee-vereniging, in 1886) het steeds door hem in het oog ge houden doel te bereiken. Het plan-Lely, ontworpen in 1891, werd aangekondigd in de Troonrede van 1913 en aan vaard bij de wet van 14 Juni 1918, terwijl op 29 Juni 1920 het historisch ogenblik aangebroken was, dat Nederlands grootste waterbouwkundige werk," waar van de wereld, althans in Euro pa, het gelijke nog niet gezien had, werd aangevangen. Het voorstel van B W om de Havenkade om te dopen tot Handelsweg haalde het niet in dezelfde raadsvergadering.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2000 | | pagina 19