TOEN: 50 jaar geleden. 503 In deze rubriek doen wij verslag van feiten en gebeurtenissen die 50 jaar geleden plaatsvon den in de Wieringermeerpolder. Als bron hiervoor gebruiken wij de uitgaven van De Wieringermeerbode. In de Kroniek van april grijpen wij terug op de maanden januari februari, maart en april van 50 jaar terug. In ons augustusnummer kijken we terug op de maanden mei t/m augustus, en in de decemberuitgave op de periode september t/m december 50 jaar geleden. DE EERSTE 3 jan. 1950 verschijnt het eerste nummer van De Wieringermeer bode, (abonnementsprijs f. 1,80 per kwartaal; nu f. 25,60 Het nieuws- en advertentieblad is de opvolger van De Flevo- bode. In dit eerste nummer schrijft de hoofdredacteur, de heer H. Hooyberg in "Ter Kennismaking", dat alle correspondenten van De Flevobode zich bereid hebben verklaard, ook in de toekomst voor snelle en goede bericht geving te zullen zorgen. DE TIJD AL VER VOORUIT Tot 1 januari 1950 moest voor Wieringerwerf en omgeving bij brand het nu algemeen bekende alarmnummer 112 worden gebeld. Per 1-1-'50 kwam dit nummer te vervallen. Voortaan moest bij brand gebeld worden naar het PTT-kantoor Wierin gerwerf. Voor Middenmeer e.o. bleef het nummer onveranderd: 40. Over brandmelding vanuit Slootdorp e.o. wordt geen meidnummer aangegeven! 15 JAAR HOTEL SMIT Za. 14 jan. 1950 kwam 'het meest geliefde Hawaiian orkest, The Kilima Hawaiians' optreden in Middenmeer b.g.v. 15 jaar Hotel Smit. Entree: f. 1,75. Het was geheel uitverkocht. "Een algeheel rookverbod tijdens het optreden was op z'n plaats geweest, want de artiesten kregen 't daardoor soms merkbaar te kwaad met de stem". EMIGREREN? Opvallend in de eerste Wierin- germeerbodes is het grote aantal advertenties van bedrijven die de verzorging van emigratie naar Amerika en Canada aanbieden, o.a. de firma P.C. Kaan te Den Helder: "Erkend bij alle scheepvaart maatschappijen"! VER. VOLKSONDERWIJS Op 19 jan. 1950 vond de oprichting plaats van de nieuwe 'schoolvereniging voor Neder lands Volksonderwijs in de Wieringermeer' o.l.v. dhr. K. Kroeze, secr. dhr. L.v.d. Woude en de leden, mw. Vaandrager, dhr. G. Schuiringa, mw. Slagter, dhr. Bijpost, mw. Swier, dhr. C. Schenk en dhr. A. Slabbekoorn. JONG BLOED IN RIJVER- ENIGING De nu alom bekende paarden man dhr. Hilbert Dijken werd in jan. '50 bestuurslid van de Rijvereniging Wieringermeer. Op aandringen van de toenma lige voorzitter, dhr. H.R. Smit werd het bestuur met jong bloed ververst. Ook mej. Dekens werd in het bestuur gekozen. ZAKENCLUB Rond 1950 was er in de W'Meer slechts één middenstandsvereni ging "Wieringermeer", en ze telde in begin 1950 91 leden. Voorzitter was dhr. J. Vos, secr. dhr. J. Kruit en penningmeester dhr. Hoekenga. De verminderde koopkracht van het publiek baarden de middenstanders zorgen, en er be stond toen de nodige commotie rond branche-overschrijding. De nu bekende branche-vervaging begon in die jaren schoorvoetend Dit ging volgens velen 'alle perken te buiten'. DWO VOETBAL KOMT Aan DWO toneel, zang en sport (handbal) wordt op de algemene vergadering voorgesteld een af deling voetbal toe te voegen om eerst in de competitie 1951 - 1952 uit te komen. V.v. Flevo bestond al eerder en speelde toen zowel in Middenmeer als in Wieringerwerf. GESNEUVELDEN HERDACHT Tijdens de raadsvergadering op zaterdagmiddag 28 jan. 1950 herdacht burgemeester Loggers in zijn nieuwjaarsrede de twee in Indonesië gesneuvelde zoons van ingezetenen, nl. Nic. Sijm en Piet Lockx. VOLKSTELLING Gemeente Wieringermeer telde op 1 jan 1950 6441 inwoners. De gemiddelde gezinsgrootte was 4,52, (landelijk toen 4,04.) 50 jaar later 12.258 inwoners.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2000 | | pagina 18