Notulen De notulen van de speciale algemene ledenvergadering op 7 september 1999, opgenomen in Kroniek nr 23, worden goedge keurd Jaarverslag van de secretaris. De secretaris leest het jaarverslag voor. Er waren geen op en/of aanmerkingen. Het jaarverslag zal in de eerstvolgende Kroniek worden opgenomen. Jaaroverzicht van de penningmeester en begroting 2000. De penningmeester is wegens ziekte verhinderd. Op de begroting voor 2000 staat een totaal van f 15.000,00 aan baten terwijl het totaal aan lasten is geraamd op f 22,175,00, hetgeen een nadelig saldo van f 7.175,00. Het verslag van de penningmeester zal in de eerstvolgende Kroniek worden opgenomen. Op de vraag hoe dit tekort kan worden opgelost wordt de suggestie gedaan dat alle leden een nieuw lid moeten aanmelden. Een ledental van duizend moet toch mogelijk zijn. Verslag van de kascontrólecommissie Mevrouw Gerritsen - Broer zegt mede namens de heer J Boer de kas gecontroleerd te hebben en alles prima in orde te hebben bevonden waarvoor beiden veel respect hebben. Zij stelt voor de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering verleent de penningmeester decharge. De voor zitter dankt de leden van de commissie. Benoeming nieuw lid kascontrólecommissie. De voorzitter zegt, dat mevrouw Gerritsen - Broer aftredend is. Hij dankt mevrouw Gerritsen voor haar werk als commis sielid. De heer Moossdorff wordt als lid voor deze commis sie verkozen. Bestuursverkiezing. De heer Kemmeren is periodiek aftredend en stelt zich niet meer herkiesbaar. De voorzitter dankt hem voor alle werk zaamheden, die hij voor het Genootschap heeft verricht en biedt hem een boekenbon aan. Het bestuur stelt de heer J Beentjes voor als nieuw be stuurslid. Er zijn geen andere kandidaten aangemeld en daarom stelt de voorzitter voor de heer Beentjes bij acclamatie te benoemen. Met algemeen applaus wordt de heer Beentjes verkozen. De voorzitter heet de heer Beentjes van harte welkom in het bestuur. Rondvraag De heer Beentjes dankt alle aanwezigen voor het in hem gestelde vertrouwen. 497

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2000 | | pagina 12