Zij die reeds weerkeerden. LIJST VAN TERSONEN, op 1 December woonachtig in de Wicringermecr. Het totaal aantal inwoners op dien datum bedroeg308. De namen en adressen zijn als volgt Tj. Spriensma, Groetweg C 3 B. Miedema, Ulkeweg A 31 G. Lettinga, Slootweg E 9 N. Blok, Waardweg B 13 I>. J. Lin- denbergh, Waardweg B 5 A. J. Slabbekoorn, Nw. Sluizerweg BI P. R. Smid, Klieverweg F 77 H. van Assen, Molenweg A 53 Tj. Doornbos, Koggenrandweg D 78 G. Doppenberg, Klieverweg E 84 G. J. Hiddink, Klieverweg E 85 J. Kloosterman, woonschip De Haukes Th. Mulder, Amstelmeer- weg A 64 P. Reitsma, Molenweg A 54 A. Kaan, Wieringerrand- weg J. Attema, Molenweg A 59 E. Oosterhoff, Nw.Sluizerweg A 17; J. Doornbos, woonschip Ulkesluis; J. Breed, Nw. Sluizerweg A 17 G. M. v. d. Boogh, Schelpenbolweg E 54 A. Steiginga, Noorderdijk weg 3 L. A. Kooien, Schelpenbol weg E 39 L. Vreugdenhil idem E 38 S. de Boer, idem E' 45 A. van Dellen, idem E 32 J\ Punter, idem E 49 S. O-mis Nocrderdijk- j weg 5 S. Andringa, Koggenrand- weg D 77 B. Louwes, Ir. Smeding- plein E. Veenstra, Groetweg C 1; WH. M. Hakvoort, Waardweg A FiLEVoSoSf <93 o 'i'. bos, Schelpenbolweg E 50 H. v. d. Belt, Wieringerrandweg E 64 W. v. d. Belt, idem A, de Graaf, Oude Zeug K. Bakker, idem J. Dekker, Zuiderdijkweg 2; G. Meijerhof, woonwagen Oude Zeug J. D. Hakker, Zuiderdijkweg 4 J. P. Griebling, idem J. Gor ter, Zuiderdijkweg 4 Ir. A. O- vinge, Zuiderdijkweg 5 T. J. Boorsma, Zuiderdijkweg 3 K. Visser, Zuiderdijkweg 2 W. Bcl- graver, Koggenrandweg D 77 H. Schuringa, Groetweg C 2 W. J. de Koning, Alkmaarscheweg D 75; K. de Rooij, Westfrieschesluis J. J. Engel, idem J. Beers, Waard- brug R. Hoeksema, idemH. Doornkamp, idem L. van Zoonen, Nw. Sluizerweg A 17 H. Tiessin- ga, idem J. de Jong, idemH. G. Rollé, idem L. Hoevenaars, idem J. Klinker, idem B 1 J. Dam, Waardweg A 8 A. G. L. JStegeman idem A 10 J. Popke- ma, idem A 11 J. Venhuizen, id. A 11 A. Klok, idem A 13 L. Fei- kes, idem A 20 S. de Jong, idem B 13 J. J. Blaauboer,- Groetweg C 1 G. Keegstra, idem C 7 W. J. van Liere, idem C 9 J. Bak ker, Wieringerrandweg E 73 J. Straat, Klieverweg E 75 G. de Visser, Schelpenbolweg E 52 J. Kikstra, Klieverweg F 19 II. Blaauw, Schelpenbolweg E 34 P. v. d. Zaag, Molenweg A 51. tc. 5

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 1995 | | pagina 6