ScheBpIcalkbloepi WAT KRELIS NIET MOCHT VERGETEN. H.V. Knnstmestliande! vi ÜULSKfF Co., Maliebaan 52, UTRFCÜ ASs Gë] - j'trnvomiu iw, 0. Toen Krelis naar de markt toe trok, Was 't Aaf, die aanbeval „Denk niet alleen aan den geitebok, „Maar koop voor ons Togal! „Wij hebben beiden rheumatiek, „Klaas heeft het in zijn lenden „En zooals Jaap van 't spit weer schreeuwt, „Dat hoor je toch enden 1 „Marie, die grient van ischias „En Bets heeft zenuwpijnen, „Was er nou maar Togal in huis, „'t Zou al'es gauw verdwijnen! „Verleden week heb ik 't ook gezegd, „Maar jij hebt het vergeten. „jij dacht alleen aan je geitebok „En je hebt 't nou zelf geweten! Toen Krelis naar de markt weer trok, Toen zei hij in z'n eigen: „'k Koop nou direct twaalf flesch Togal „Die last wil 'k nooit weer krijgen 1 Togaltabletten bij alle apoth. en drogisten 80 cent en 2 gulden de flacon. Voor kuren'in kliniekverpakking fl. 8.75 die in het gebruik voordeeliger is. Gratis en franco wordt verzonden op aanvraag aan A. J. Ameye, Prinsengracht 1111, Amsterdam, een kleine brochure omtrent rheumatische kwalen en behandeling door Togal. L7626 HGG IS HET TIJD Uw bouw- en grasland een kalkbemesting toe te dien? Slechts bij gebruik van de zekeren snelwerkend (gebrande, gebluschte en gezeefde landbouwkalk) kan de kalktoestand van Uw grond dezen zomer nog belangrijk verbek worden. WACHT NIET LANGEI Fijnheid 100 In papieren zakken van 25 K Op aanvraag noemen wij U gaarne een betrouwbaren leverancier Uw omgeving. Onze Landbouwkundige Afdeeling verstrekt alle g wenschte inlichtingen. lijdt aan trage ontlasting, gal, slijm, koortsigheid, maag- of hoofdpijn, geen eetlust, slechte spijsver tering enz. neem dan Wortelboer's Kruiden of Wortelboer's Pillen en gij zijt spoedig weer hersteld. Verkrijgbaar A 60 ct. bij Apoth. en Drogisten. Boonenstokken Heiningpalen, Slieten Klaverruiters enz. levert de NEÖ. HEIDE MAATSCHAPPIJ te ARNHEM direkt uit de bosschen op div. afzendstations. Pr. en eend. na opg. van verlangde hoe veelheid en maten. L 3602 snplheid van 20 cM. de motorkraebt niet te boven gaan. De wijze van toepassing in den Wieringermeerpolder. De nu reeds blootgekomen gronden, ten Zui- te trekken naar de tochtsloot toe en dan aan 800 M. kabel genoeg hebben. Met 1600 M. zou men ook van tocht tot tocht kunnen trekken. Indien men geen twee lieren gebruikt, evenals bij het stoomploegen, moet men kabel en ploeg met een motortrekker met breede wielen weer Figuur 5. den van Wieringen, bestaan in hoofdzaak uit zand en zijn tamelijk vast. Op deze gronden zou de motorlier wel te ge bruiken zijn. Deze zou dan dus op den weg, die evenwijdig aan de tochtslooten loopt, opgesteld moeien worden en een kabel moeten hebben van 8C0 Meter lang. Bij kleigrond zal men waarschijnlijk met de motorlier niet goed kunnen manoeuvreeren, daar deze daarvoor te zwaar is. Zelfs met verbreede wielen zou het waar schijnlijk niet gaan. In dat geval kan men de lier op een zolder schuit plaatsen, die in een van de tochtslooten ligt. Men zou nu van den weg af kunnen beginnen naar het beginpunt terug brengen. Men zal nog moeten afwachten of de trekker daartoe in staat is op kleiachtigen grond. Nemen we een ploegsnelheid aan van 20 c.M. per seconde, dan is alleen voor het trekken van de sloot 800/0.2 4000 seconden noodig per H.A.. Dit is pl.m. 1.1 uur. Daarbij komt dan het verplaatsen van ploeg en lier naar de 250 M. verder gelegen kavelsloot. Neem aan, dat we in totaal 3 uur voor 1 kavel noodig hebben, alles inbegrepen. Dan zou voor het geheele oppervlak van 20.000 H.A. 20.000/20 X 3 3000 uur noodig zijn. Bij werkdagen van 8 uur zou het met één ploeg dus 3000/8 375 dagen duren. Bij 16 uur werken per dag (dub bele ploeg arbeiders) komen we op 375/2 da-, gen. Beschikken we dan over 5 lieren en bijbehoc rende ploegen, dan zou het graven der kave! slooten in 375/2 X 5 37.5 dag verricht kui nen worden. Tusschen de kavelslooten moeten dan nog d greppels op onderiingen afstand van 10'Mete getrokken worden. Zooals wij intusschen reeds opmerkten, za niet de geheele polder van slooten en greppel worden voorzien, maar zal ook een gedeelte gt draineerd worden. Misschien dat we daarover een volgenden kee iets kunnen vertellen. B, DEMONSTRATIE VOGELVERSCHRIKKER Voor zoover men al aan het inzaaien is, heet men opnieuw kunnen ervaren, hoe lastig et schadelijk daarbij kraaien, spreeuwen, enz. kuif nen zijn. Wij maken daarom attent op een vogelver schrikker, die automatisch met geregelde tus- scnenpoozen een klapper afschiet. Met dezen vogelverschrikker wordt een de monstratie gegeven op Zaterdag 15 Maart bij het Instituut voor Landbouwwerktuigen, Dui- vendaal, Wageningen, tusschen 10 en 12 uur. - 154

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 1995 | | pagina 26