PLAN VOOR DE VERKAVELING VAN DEWIERINGERMEER. Wft n^vMEER. POiO» HQGf€(f> pgqiQP^_ itWVCfSSltfS. S7 0Cfr*UK£5.v ^^AMSTEL- oosBTAT VERKLARING, mtwc ww«ot. *mtrM snWtCVWftHOUWUUCN. wee. KANAAL T= IdCHTtN AAVCLÏLOOT L». tuin. k KWCCeSADL «avt •crp «W LOOP IC PCLDCftPClL. ter CKCHS KXOOtAfttCUNi ea tCtwCH VAN8CWONÏNC S VERKLARING. tCtTAANOETOfSTAND .RIK. f—WtC SPOOK —.«AM.' 1 I J-K'ïtMAAt. MTwem* tAHUi Landbouwwerktuigen WIERINGERMEERPOLDER. Werktuigen en metho den van ontwatering. De meeste lezers zullen wel uit de courant ge lezen hebben, dat de eerste der nieuwe Zuider zeepolders, n.l. de Wieringermeerpolder, inge dijkt is, en dat de twee groote gemalen, n.l. het electrisch gemaal „de Lely" bij Medemblik en het Dieselgemaal „de Leermans" bij den Oever, door Z. E. den Minister van Waterstaat, rnr. P. J. Reijmer, in werking zijn gesteld. In het eerst genoemde gemaal zijn drie pom pen, elk met een normale opbrengst van 400 M-\ per minuut, opgesteld, terwijl in „de Leer mans'' twee pompen tezamen ongeveer 500 M3. per minuut uitmalen. Dat is dus een heele slok en het gevolg is clan ook, dat reeds tientallen H.A. van de hoogst ge legen gronden, vlak ten Zuiden van Wieringen, reeds droog liggen. - Het zal dus niet lang meer duren, zeg b.v. nog pl.m. 6 weken, of men zal kunnen beginnen met de ontwatering van dit terrein in orde te maken. Hoe dit zal geschieden, staat nog niet vast. Men kan het doen door het graven van slooten en greppels of door drainage. V. aarschijnlijk ztilien beide methodes worden k\ gepast. ALGEMEEN NEDERLANDSCH LANDBOUWBLAD Fig. 2. «lachte sympathiseeren. Een zoodanig regionaal douanebestand zal dan tot de staten van Noord- West en Centraal-Europa beperkt blijven. De vertegenwoordigers van Letland en Dene marken bleken overtuigde -oorstanders, terwijl de Poolsche minister van handel bijzonder terughoudend was, en die de oplossing van de groote economische vraagstukken, zooals de ver ruiming der markten en voora! de oplossing van de landbouwcrisis aan de actie voor tariefverla ging wilde laten voorafgaan. Polen schijnt te willen vasthouden aan zijn beschermende rech ten en wil dit standpunt alleen verlaten, indien iiet op ander gebied zal worden schadeloos gesteld. De vertegenwoordiger van Portugal gaf weinig hoop, dat Portugal zou deelnemen aan een actie voor tariefverlaging. Daarna sprak de heer H. Colijn, de Neder- landsche gedelegeerde, die verklaarde aan het dotianebcstand te zullen deelnemen. Na een algemeen kritisch overzicht van den stand van zaken te hebben gegeven, stelde hij voor te benoemen eencommissie voor de han delsbelemmeringen en tariefverlagingen en een voor een douanebestand. Worden de rapporten dezer Commissies aangenomen, dan zouden later bijzondere conferenties hunnen worden bijeen geroepen om de plannen voor tariefverlaging te verwezenlijken. Spr. constateerde, dat in meer dan één land, dat tot nu toe aan de vrijhandelspolitiek trouw bleef, zich een strooming in tegengestelde rich ting begint af te teekenen. Men rust zich ten strijde en bereidt zich voor op aansluiting bij de gelederen der protectionisten, waarbij. voP gens spr.. de wereld allerminst gebaat zal zijn. Verder zeide spr. dat wij er zeker niet op zouden vooruitgaan, wanneer de landen er toe zouden overgaan hun grenzen voor de producten van andere staten te sluiten. Welvaart, vrede, sociale vrede, zijn alle afhankelijk van een bevredigende oplossing der economische wereldvraagstukken. De rede van den heer Coliin werd zeer enthou siast en langdurig toegejuicht. - I De gedelegeerden van Estland,. Hongarije en', Luxemburg ondersteunden allen de idee van een dcane bestand. Daarmede waren de algemeène beschouwin gen afgeloopcn. H. MOLHUYSEN. 17e JAARGANG No! Hoe zal dit moeten gebeuren? Laten we ons nu voorloopig alleen maar eens bezig houden met slooten en greppels. In fig. 1, waar het verkavelingsplan is aan gegeven, zien we, dat de dunne streepjes de ka- velslooten aangeven; het zijn er heel wat. Nemen we eens aan, dat de verkaveling schiedt geheel volgens het stelsel door de 0 missie-Lovink aangegeven. De kavels worden dan omstreeks 20 i - 152 -

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 1995 | | pagina 24