16e JAARGANG No. 8Z6 DONDERDAG 13 MAART 1930 :ie te Genève. N.V. Oiiefabrieken T. Duyvis Jz. Hoofdredacteur: Dr. H. MOLHUYSEN, Secr. Koninklijk Ned. Landbouwcomitó Redacteur tevens Secretaris der hoofdredactie: Ir. J. B. OBBINK, i J Landbouwhuis, Arnhem. Tel. 23251 Redacteur: Ir. M. K. HYLKENIA, Uitgave van de N.V. Drukkerij en Uitgevers Maatschappij De Vlijt Koningstraat 14-15 Arnhem JjJ WAPENSTILSTAND IN DEN TARIEVEN- STRIJD. Ingevolge een resolutie van de Volkenbonds- .vergadering van verleden jaar September is op 17 Eebruari j.I. een Internationale Conferentie betreffende een bestand op douanegebied te -Genève geopend. Sinds de algemeene economische crisis, die in 1928 begon af te nemen, doch niet liedde tot een algeheele opleving, is door economen en perso nen uit leidende kringen van 't bangwezen, han del en nijverheid herhaaldelijk gepoogd om de regeeringen er toe te brengen te breken met haar politiek van het bemoeilijken van den internatio nalen handel. In 1927 had op initiatief van den Franschen Minister Loucheur te Genève de eerste Inter nationale Economische Conferentie plaats. De bedoeling van deze conferentie was, genoemde handelsbelemmeringen te doen ophouden. Verschillende resoluties werden door deze con ferentie aangenomen, die aanbevelingen aan de Regeèring inhielden om haar tarieven van in- en uitvoerrechten te verlagen, in- en uitvoerver boden af te schaffen en hetsdoor verschillende maatregelen beschermen en bevoorrechten van eigen industrie, landbouw, handel en scheep vaart te doen eindigen. Inplaats, dat er echter een algemeene verla ging van de tarieven kwam, zag men zelfs dat verschillende landen overgingen hun tarieven te verhoogen. Daarop is er te Genève, onder leiding van Onzen oud-minister Colijn, een conferentie ge houden inzake het afschaffen der in- en uitvoer verboden. Op deze conferentie is een verdrag Opgesteld, dat echter door een betrekkelijk klein aantal staten is onderteekend, terwijl er daaren boven allerlei beperkingen en voorbehouden in zijn opgenomen. Daarna zijn cr nog eenige con ferenties gehouden en wel betreffende het af schaffen van dubbele belasting en de behande ling van vreemdelingen. Veel resultaat hebben deze conferenties nog niet gehad en zij moeten dan ook worden beschouwd eenerzijds als een bescheiden poging om wat meer wegwijs in deze materie te worden en de punten op te zoeken, waarover men het wel eens zal kunnen worden, anderzijds om het belang van een vrijen interna- tiona'èn handel ingang te doen vinden, en de kwestie van -de tarievenpolitiek te brengen in de sfeer var internationaal overleg. Waar men ondervonden heeft, dat de tot nu toe op dit gebied gedane pogingen geen succes hebben gehad, wil men thans zien tc bereiken, dat althans in de eerste jaren de bestaande han delsbelemmeringen niet worden vergroot of nieuwe worden in bet leven geroepen. Daartoe dient de conferentie, die 17 Februari j.1. te Genève is begonnen. Het Economisch Comité van den Volkenbond beeft e°n voorontwerp van een verdrag opge steld, dat als grondslag voor de besprekingen op deze Conf-rprtie moet dienen, in dit verdrag is bepaald, dat ieder der verdragsluitende staten, zich verbidt, te rekenen vanaf een bepaa'den vast te ste'len datum, de tarieven van hun in- en uitvoerrechten niet te verhoogen en ook overi- gens bestaande handelsbelemmeringen niet te zullen versterken en geen nieuwe invoèrrechlen te zullen heffen dan die, welke op een nader vast te stellen datum in 1329 bestonden. Het was de bedoeling om aan het verdrag een terugwerkende kracht te geven, zoo mogelijk tot 1 October 1929 of een zoo dicht mogelijk daar bij üggenden datum. Ten einde de deelneming aan dezen wapen stilstand in den tarievenstrijd wat te vergemak kelijken, zijn rog verschillende bepalingen in dit ontwerpverdrag opgenomen, die de mogelijkheid openlaten om zich aan te pass>n aan bestaande regelingen. Nederland is op deze conferentie vertegen woordigd door de heeren H. Colijn en Mr. L. J. A. Trip, die worden bijgestaan door vijf technische adviseu-s de heeren 1>. Nederbragt, chef van de directie van Economische Zaken, Ir. Mansholt, inspecteur van den landbouw, Meyere, chef van de afdeeling invoerrechten, Sasburg, hoofdcommies en Dr. van der Waels, referendaris resp. als vertegenwoordigers van de ministeries van Buitenlandrche Zaken, Bin- nenlandsche Zaken en 1 andbouw. Financiën, Arbeid? Handel en Nijverheid en Koloniën. Graaf Moltke (Denemarken) opende de con ferentie, waaraan door 30 staten wordt deelge nomen, terwijl Brazilië. Cuba, China, de Domi- nikaansche Republiek, Perzië en de Ver. Staten van Noord-Amerika waarnemers hebben gezon den. In zijn openingswoord wees de voorzitter er o.m. op, dat de wapenstilstand in den tarie- rievenstrijdafhankelijk is van, maar ook het middel moet zijn tot het bereiken van het tot standbrengen van. latere tariefverlagingen. Feitelijk is de waneristilstand eigeniiik een uitbreiding van de methode van de consolidatie der tarieven, welke door de meeste staten in Europa wordt gevolgd. De algemeene gedachtepwisseling werd inge leid door den heer Hainisch, minister van Handel in Oostenrijk, op wien volgden de heer Lydke, de Noorsche Oud-Minister van Buitenlandsche Zaken en de heer Hymans, de Belgische Minister van Buitenlandsche Zaken. De heer Hymans wees er o. m. op, dat wanneer deze conferentie er niet in zou slagen het tarievenbestand te verwezenlijken, een nieuwe tarievenoorlog niet te vermijden zou zijn. Hij beijverde zich de be zwaren, die tegen het douanebestand zijn naar voren gebracht, te ontzenuwen en Hij wees op het algemeen, belang daarvan, voor al voor de kleinere landen, die door de voor hen nadeelige gevolgen der hooge tariefmuren gevoelig zul'en worden getroffen, indien de groote staten zich blijven stellen cp een zuiver nationaal stand punt. De beer Hainisch pleitte voor een meer vrije handelspolitiek als levensvoorwaarde voor den afzet van de producten van de industrie in Oostenrijk. De Engelsche minister van Handel, de heer Graham, belichtte het nadeel van een streven naar een zuiver nationaal economische politiek en naar economische afzondering, niet alleen voor den internationalen handel, maar ook voor de staten afzonderlijk. Spr. kwam er tegen op, Murwe Krachfvoederkoek T,D. vervangt Lijnkoek volledig, doch is'veel lager in prijs. Garantie 45 pCt eiwit en vet KRACHT- VOEDERKOEKJES MET SUIKER T.D. Murwe Afvoederkoek Duyvis Garantie 30 pCt eiwit en vet Gehalte zetmeel- achtige stoffen ca.44pCt ALVOEDERKOEKJES MET SUIKER T.D. Vraagt Gratis Toezending Brochure'met Voeder rantsoenen; U knnt öp Uw voederrekening veel besparenl KOOG AAN DE ZAAN LEEUWARDEN. dat de Volkenbondsvergadering de vrije handels politiek zou hebben aanbevolen. Het do van de voorstellers is geen vrijhandel, maar den vrijeren handel te bevorderen. De Duitsche minister van Vólkswelvaart, de heer Schmidt, gaf een vrij somber beeld van den economischen toestand ih Duitschland en van de moeilijkbeden, waarmede Duitschland te kam pen heefh zooals nijpend gebrek aan [kapitaal, toenemende werkloosheid, landbouwcrisis en de ongunstige resultaten van de rationaliseering. Spr. behandelde de aanduidingen, die z. i. er op wijzen, dat een nieuwe tarievengolf Europa bedreigt en daarom kan de gedachte van een douanebestand slechts worden toegejuicht. De Tsjecho-Slowaakschè minister van handel, Matausek, deelde mede, dat zijn -vaderland in beginsel bereid is aan het douanebestand deel te nemen. Tsjecho-Slowakije ziet echter in een stabiliseering der tarieven op 't huidige niveau een onbillijkheid, omdat het in tegenstelling met andere staten sinds vele jaren zijn douanerech ten niet heeft verhoogd. Zijn regeering wil vóór 31 Mei a.s. het verdrag tot-.afschaffing der in- en uitvoerverboden onderteekenen. De Itaiiaansche minister voor de corporaties, de heer Bottai, verklaarde den tijd voor een douanebestand nog niet gekomen en achtte onnoodig dit punt van de agenda- nader te be spreken. Uit het levendige applaus, dat op zijn rede volgde, bleek wel, dat zijn inzicht ook door andere delegaties werd gedeeld. De Roemeensche minister van Handel, de heer Margearoe, gaf een overzicht van de bij-: zondere positie, waarin de landbouwstaten in Oost-Europa zich bevinden en klaagde over de bescherming van den landbouw na October 1929 in verschillende industrie-state.i. Uit het betoog van den Spaauschen oud minister Gr.rciche bleek wel, dat de Spaansche regeeriug de voorkeur er aan geeft vooralsnog een vrij standpunt in te riemen; wel is zij bereid het verdrag-Colijn tot afschaff'-g van in- en uitvoerverboden te onderteekené'wanneer de mogelijkheid er is, nog een aantal reserves te maken. Het is gebleken, dat een algemeen douane bestand voor Europa wel niet te bereiken zal zijn en dat zal worden getracht te komen tot een kleiner douanebestand, waartoe dan alleen zullen toetreden de landen, die met deze ge- - 151 -

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 1995 | | pagina 23