Jaargang nr. 17 2003 Dit jaarboekje is een uitgave van de stichting "Oud- Limmen". Donateurs krijgen het jaarboekje gratis. U kunt donateur van de stichting worden door storting van minimaal 7 Euro op bankrekening 33.64.26.429 t.n.v. 'Stichting "Oud Limmen"'. Voorzitter: A.C.M. Hes Secretaris: M.G. Snel-Kossen (072-5051859) Penningmeester/Donateursadministratie:W.Vaandrager. Leden: P. A. v/d Steen, A. Meijer-Kors, H. Nuijens, K. Droog, J.C. Adrichem, R. Duindam, N. Snel. Stichting Bloembollenmuseum: K. Kroone, B. Hes, L. Al, P. Valkering, F. Punt. Adviserende leden: J. Tuyn, Chr. van Keeken, D. de Jager. Werkgroep historisch onderzoek: P. A. v/d Steen, K. Droog, Gerda Kuyper-Bruschke. Werkgroep foto/film: J.C. Adrichem, R. Duindam, H. Nuijens, N. Snel, P. Valkering. Archief: A. Meijer-Kors In de losse verkoop kost dit boekje 7,- Euro. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot Piet van der Steen, Pagelaan 1, tel. 072-5051209 Uit dit jaarboekje mag niets worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de stichting "OudLimmen. 68

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2003 | | pagina 69