Jaargang nr. 17 2003 Wraak is zoet Daar liet de Schout het echter niet bij. In de handelingen staat hierover het volgende: Proces verbaal. Op heden den zes en twintigsten december achtienhonderd drie en twintig, des middags ten twee uren, compareerde voor mij, Schout der gemeente Limmen, district Alkmaar, Provincie Noord-Holland, Klaas Winder, oud achtendertig jaren, van beroep Dienaar van policie dezer gemeente, alhier woonachtig, te kennen gevende dat hij zich heden middag te twaalf uren op mijn order, heeft vervoegd te huize van Pieter Dekker, aannemer van publieke werken, alhier woonachtig. Denzelve niet thuis bevindende werd hem berigt, dat hij misschien bij zijn vader aan huis zoude zijn, hetwelk door gezegde Klaas Winder onderzocht zijnde, hem Pieter Dekker aldaar vindende en sprekende, vraagde hem uit mijne naam om drie guldens voor een op gister geweigerd transport van vervoer van een militair met zich hebbende de manschap naar Haarlem, welke onbekwaam was wegens ongesteldheid aan zijn beenen om verder te marscheren en die ik dus genoodzaakt was ten zijnen kosten, als aan de beurt zijnde een voorkomend transport (zooals dit door de ingezetenen die rijtuig houden, bij beurten wordt verrigt) verklaarde voornoemde Klaas Winder dat gezegde Pieter Dekker hem ten antwoord gaf: doen het compliment aan den Schout en zeg, als hij het geld wil hebben dat hij het van de regtbank kan halen". Van welke verklaring wij dit procesverbaal hebben opgemaakt hetgeen de comperant na gedane voorlezing nevens ons heelt onderteekend, ten dage maand en jare boven vermeld. Was get. K. Winder en J. Weldjk, Schout der gem.Limmen Het kaas transport Dat de Schout, Jacob Weldjk, niet gemakkelijk van zijn stuk te krijgen was, blijkt ook uit zijn antwoord op een brief van de Ingenieur van Waterstaat te Alkmaar. Waterstaat probeerde het eens op een andere manier nl.: via de 16

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2003 | | pagina 17