Jaargang nr 15 2001 slechts een administratieve kwestie want het werd in de subsidie weer glad getrokken. In 1905 kwam er een brief uit Castricum waarin werd gemeld dat deze gemeente met ingang van 1906 wilde breken met de gezamenlijke regeling inzake de vroedvrouw. In de raadsvergadering werd daarover van gedachten gewisseld en er bleek dat niet iedereen even tevreden was met haar. Het raadslid Vis bracht naar voren dat hij haar gedragslijn niet erg kon waarderen. Hij stelde dat de vroedvrouw van de armsten haalde wat er te halen viel, terwijl toch de bezoldiging die zij kreeg voor haar werk en de bijdrage voor haar woning nu juist bedoeld waren om de onvermogenden kosteloos te helpen. De voorzitter vroeg zich af of de vroedvrouw wel altijd wist of de mensen onvermogend waren. Er waren volgens hem veel mensen die uit valse schaamte niet wilden vertellen dat zij arm waren, en de vroedvrouw, haar honorarium verlangend, hun laatste centen gaven. Die mensen raakten daardoor in grote financiële moeilijkheden. Het werd wenselijk geacht om de instructie van 1889 te wijzigen, waardoor de kosteloze verloskundige hulp beter tot haar recht zou komen. De oude regeling was gebaseerd op het overleggen van een bewijs van onvermogen. Dat nu werd door valse schaamte of anderszins niet altijd gehaald. Het leek de voorzitter beter om voortaan de onvermogende gezinnen van gemeentewege aan te wijzen. Hiervoor werd de volgende instructie opgesteld: Wanneer de vroedvrouw 15 verlossingen in een jaar kosteloos had verricht, mocht zij voor elke volgende kosteloze verlossing fl. 3,- van de gemeente ontvangen. Zij werd opnieuw benoemd, maar nu alleen voor de gemeente Limmen. Haar salaris werd daarmee ook de helft minder natuurlijk, n.l. fl. 150,- en een tegemoetkoming in de woonkosten van fl. 52,-. Maar zij kreeg het wel heel wat makkelijker natuurlijk nu zij niet meer naar Castricum hoefde. De hierboven genoemde instructie moest zij ondertekenen, zodat er geen misverstanden konden ontstaan. In 1907 vierde mevrouw Kieft-Slot haar 25-jarig jubileum als 44

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2001 | | pagina 45