1 Dit jaarboekje is een uitgave van de stichting "Oud-Limmen". Donateurs krijgen het jaarboekje gratis. U kunt donateur van de stichting worden door storting van minimaal 15,- op bankrekening 33.64.26.429 t.n.v. 'Stichting "Oud Limmen"'. Voorzitter: Y. Wiersma Sekretaris: W. P. Bremmers (072-5051600) Penningmeester/Donateursadministratie: W. Vaandrager. Leden: P. A. v/d Steen, A. Meier-Kors, H. Nuyens Stichting Bloembollenmuseum: K. Kroone, B. Hes, L. Al, P. Valkering, F. Punt. Adviserende leden: J. Tuyn, Chr. Van Keeken, d. de Jager. Werkgroep historisch onderzoek: P. A. v/d Steen, K. Druijven, K. Droog, Gerda Kuyper-Bruschke. Werkgroep foto/film: H. Nuyens, P. Valkering. Archief: A. Meier-Kors In de losse verkoop kost dit boekje 15,-. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot Piet van der Steen, Pagelaan 1, tel. 072-5051209 Uit dit jaarboekje mag niets worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de stichting "Oud Limmen". 36

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2000 | | pagina 67