Jaargang nr. 9 1995 man van 25 jaar heeft bij een lengte van 1.65 m. bij zittend werk 2340 cal. noodig, een man (van) 40 jaar bij een lengte van 1.80 m. bij middelzware arbeid 3230 cal. In het najaar van 1941 vertegenwoordigen de gedistribueerde hoeveelheid levensmiddelen voor volwassenen per dag omstreeeks 1600 cal. Einde 1943 beliep het aantal uit de gedistribueerde levensmiddelen afgeleide cal. 1570 per dag. In de herfst van 1944 begon een sterke en gevaarlijke daling van rantsoenen, waarbij de calorieënherleiding was als volgt: 1-14 Oct. 1944 per dag 1370 cal. 12-25 Nov. 1944 950 cal. 25-30 Dec. 1944 566 cal. 14-20 Jan. 1945,, 500 cal. Dit zijn alle wel heel duidelijk sprekende cijfers. Dr. Tuntler sprak ten slotte de meening uit, dat een zeer snelle verbetering van de gezondheidstoestand in de nabije toekomst tegemoet kan worden gezien. Het geneeskundig apparaat is in tact gebleven, hetgeen bet eekent, dat in de groote steden de gezondheidsdiensten en ten plattelande de kruisvereenigingen blijven werken. Dr. Tuntler heeft het volste vertrouwen dat in de eerstkomende tijd, mede door het hooge ontwikkelingspeil van de bevolking, uitstekend resultaat mag worden verwacht van alle aan te wenden middelen. Bron: De vrije Alkmaarder, 18 mei 1945 Per week 500 gram brood 44 DEN HAAG, 26 Jan. - De Secretaris Generaal van het departement van Landbouw en Visserij deelt mede, dat voor bet tijdvak van 28 Januari tot en met 10 Februari a.s. de bonnen 306 en 307 elk worden aangewezen voor het kopen van vier rantsoenen brood; bon A 351 voor het kopen van 2 rantsoenen brood of bloem en bon B 351 voor het kopen van 3 rantsoenen brood of bloem of 250 gram kindermeel of voedingssuiker. Daar de mogelijkheid bestaat, dat in enkele officiële bonnen-lijsten deze verlaging nog niet tot uitdrukking komt, wordt de aandacht er op gevestigd, dat de voor brood aangewezen bonnen derhalve voor veertien dagen in plaats van voor zeven dagen worden geldig verklaard. Wij ontvingen hierop de volgende toelichting: De bevolking van het westen van het land is, sedert de beperkte voorraden zij n uitgeput, voor de voedselvoorziening vrijwel aangewezen op de aanvoer van levensmiddelenuit het noord-oosten van het land. Men weet dat deze aanvoer met grote moei lijkheden te kampen gehad heer) en nog steeds heeft, hoewel met de stichting van de Centrale Rederij Voedsel voorziening de organisatie van het vervoer kon worden verbeterd. De laatste tijd evenwel heeft de vorst een stagnatie in de aanvoer veroorzaakt, die, nu de temperatuur laag blijft, de voedselpositie nog ernstiger maakt. Zo liggen bv. 1200 ton graan bij Staveren ingevroren. Het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd ziet zich dan ook genoodzaakt mede te delen, dat met ingang van de nieuwe distributieperiode op 28 Januari a.s. het toch al drastisch verlaagde brood rantsoen moet worden gehalveerd. Met ingang van die datum zal het brood rantsoen derhalve 500 gram per persoon en per week bedragen.Bron: Dagblad voor Noord-Holland, 25 jan. 1945

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1995 | | pagina 45