Jaargang nr. 9 1995 De achteruitgang van onze volksgezondheid De toestand in Amsterdam Zooals genoegzaam bekend, stonden de voorzieningen voor de volksgezondheid in Nederland steeds op buitengewoon hoog peil. Ook maar al te bekend is de achteruitgang daarvan tengevolge van de voorbije bezettingstijd. De situatie in onze groote steden is ongetwijfeld ernstiger dan b.v. in een gemeente als alkmaar, waar de bevolking, door zijn nauwer contact met de boeren, nog dikwijls de beschikking had over extra en belangrijke levensmiddelen, zooals tarwe en melk. Toch meenen wij, dat eenige gegevens door Dr. J. Tuntler, Directeur van de Geneeskundige- en Gezondheidsdienst te Amsterdam aan een redacteur van het A. N. P. verstrekt, ook voor onze lezers van belang zijn. Van eind Februari tot eind Maart heeft het totale sterftecijfer in Amsterdam het record bereikt van 1765 tegenover 599 in dezelfde periode van het jaar 1939. Nader gespecificeerd zijn deze cijfers als volgt: 1939 O 19 1945 152 1939 1-4 10 1945 71 1939 60-64 60 1945 191 1930 65-79 255 1945 738 aantal calorieën noodig voor beweging lengte, leeftijd en gewicht. Een Bij het beschouwen van deze cijfers moet in aanmerking worden genomen, de vermindering van de bevolking door het wegvoeren van de Joodsche inwoners en van een gedeelte van de mannelijke bevolking. De situatie is dus nog slechter dan door de cijfers wordt weergegeven. De gevolgen van ondervoeding komen speciaal tot uiting in die groep van de bevolking, die over het minste weerstandvermogen beschikt, nl. de jongste en de oudere menschen. Nog steeds valt er toeneming van de gevallen van hongeroedeem waar te nemen. De lijders worden o. m. hulp geboden in de vorm van extra levensmiddelen van het Zweedsche Roode Kruis. Van groot belang is straks de ontluizing van de repatriëerenden, in verband met de overbrenging van vlektuphus door de kleerluizen. Als aan de grens geen ontluizing heeft plaatsgevonden, zullen in de gemeente zelf maatregelen moeten worden getroffen, waarbij het te hopen is, dat de thuiskomenden en hun huis-genooten daarbij zullen meewerken. De Voeding Over het probleem van de voeding zei dr. Tuntler o.m. het volgende, het spijsvertering en arbeid is afhankelijk van 43

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1995 | | pagina 44