Jaargang nr. 9 1995 Op 13 dec. 1839, een jaar na het overlijden van Charlotte, werd al een deel van haar bezit verkocht. Het betrof ten eerste een boerderij genaamd "Bouwlust" met 17 percelen wei, akker en tuingebied ter grootte van ±33 ha. De boerderij stond ten zuiden van de Jan Valkeringlaan aan de Disseldorperweg, op de plek waar A. van Poelgeest, no. 47 woont. Bij de verkoop waren nergens titels of bescheiden te vinden. Het werd omschreven door de erflaatster (Charlotte Schippers) als dat zij "sinds onheugelijke tijden het ongestoorde genot en bezit van de onroerende goederen heeft gehad en het eigendom moet en mag gerekend worden door verjaring te zijn verkregen." De goederen werden verkocht aan Maarten van Twujver voor f 10.000,-. Diezelfde dag werd nóg een boerderij verkocht met ruim 20 ha. land aan Klaas Pott voor f 6000,-. Deze boerderij stond in de Limmer-koog op de plek waar nu de boerderij van C. Meyer, no. 13, staat. De goederen kwamen uit het bezit van Anna Weldjk. De dag daarop, de 14de dec., werd uit het bezit van Charlotte de korenmolen verkocht aan Cornelis Vennik voor f 1400,-. Daarbij was inbegrepen het huis dat er bij stond, de verdere gebouwen en de tuin eromheen. Cornelis was zelf de molenaar en de oorspronkelijke huurder van de molen. Aardig is te weten dat vrouwe Charlotte de molen in haar testament had vermaakt aan de Hervormde Gemeente, waarbij ze het vruchtgebruik aan haar zoon Matthijs H. Weldjk liet. De Herv. Gem. schreef in antwoord aan de executeuren van de nagelaten boedel van mevr. Schippers "dat de gezegde kennisgeving ons eene moeilijke zaak ter beslissing aanbood." Dat "in aanmerking nemende den tegenwoordige ongunstigen toestand der gelegateerde gebouwen, die onzer kerk, ook met de grootste welwillendheid der vruchtgebruikers, onverhoedsch ramp en schade berokkenen kan. Vooral gedachtig aan het fonds onzer kerk, dat heden met een schadelijk slot van omstreeks f 250,- eindigt, en den toestand van ons Godshuis, welks dak eene spoedige reparatie, zeer groote onkosten" zal geven. Zij besluiten daarom voor "het ons aangebodene legaat" vriendelijk te bedanken. 28

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1995 | | pagina 29