Jaargang nr. 9 1995 een deel langs de Disseldorpervaart en langs de hofstede. Het laatste stuk totaan de "Heijndijck", later de Achterweg, heette "de donkere Iaen" en was een vrije laan volgens de 'buren' van Limmen. In een proces van 16 sept. 1679 met de toenmalige bezitter van Dampegeest, Gerard Schouten, zeggen zij dat zolang de herinnering strekt "niet alleen de ingesetenen, maer ook die van Akersloot en andere plaatsen die vrij en onbecommert, hebben gepasseert en gebruijkt, niet alleen in persoon, maer ook met waegens, karren en paerden, met het op en aff schepen van allerhande waren, paerden, koejen e.a. beesten." De kwestie werd op dat moment niet opgelost. Op 25 sept. 1681 werd de zaak nogmaals aanhangig gemaakt en werd gesteld "dat de gemeente van Limmen geen regt en hebben omme te gebruijcke de laenen, dijck ende gronden behoorende aan de woning van Dampegeest, mitsgaders niet te beschadigen het heek bij de verzoeker". Het hek stond vermoedelijk aan het begin van de laan, bij de "Heijndijck". Er liep trouwens nog een notweg van dat punt westwaarts naar de Post- of Straatweg. Het tussen bomen lopende pad liep naar een thee- en koetshuis dat stond op de plek waar nu het bedrijf van Middelbeek staat. DE AMBACHTSHEERLIJKHEID LIMMEN Al sinds 1580 werden door de Staten van Holland en West-Friesland vele domeingoederen verkocht, als tienden en ambachtsheerlijkheden. Dit ter versterking van de landsmiddelen en vanwege de kostbare administratieve rompslomp. Ook bij besluit van 19 dec. 1721 werd tot verkoop (veiling) van een aantal ambachtsheerlijkheden besloten. In 1722 en volgende jaren werd tot verkoop overgegaan. Op 24 nov. 1730 werd o.a. Limmen verkocht voor f 13.400,-. De koper was Jacobus du Peyrou. De ambachtsheerlijkheid werd verkocht als een zgn. onversterfeljk erfleen van Holland. Het bezit daarvan betekende géén grondbezit, maar het bezit van rechtsmacht en wel de civiele (burgerlijke), dat bestond uit middelbare- en lage rechtsmacht. De criminele (strafrechtelijke) rechtsmacht was 'Hoge Heerlijkheid'. 22

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1995 | | pagina 23