restrictie dat de erfgenamen het land alleen op dezelfde huur mochten houden, mits aan de abt en convent de 'Voerhuyre' (voorhuur) werd betaald ten bedrage van een half jaar huur. "23 nov. 1534.... dat Dirck Steffensz, Gheryt Claesz, Claes Claesz, Niel Dircksz en Willem Dircksz ten verzoeke van den meier van het Godshuis getuigd hebben, dat het gewoonte is, dat de erfgenamen van overleden vroonlieden hun vroonland binnen zes weken met de halve vroonhuur 'voermieden' (voorhuren)." De huren golden wel voornamelijk de meestal zeer oude bezittingen. De erfhuurders leefden er onder een geheel eigen rechtsstelsel. De pacht moest drie maal per jaar worden voldaan. Voor Limmen en Oesdom was dat "te meye (1 mei), St. Jacobsmisse (25 juli) en Alderheyligemisse (1 nov.)." Op deze laatste dag moesten ook de bijdragen in natura worden geleverd. Degenen die de pachtsom in natura betaalden werden nauwkeurig geregistreerd. De produkten die zij leverden waren o.a. eieren, peper, schotels, kapoenen en hoenders. Opmerkelijk is de grote levering van de oude erflanden in Limmen/Oesdom. De opgave van 1410 - 1418 spreekt van een geldelijke opbrengst van 36 pond, 18 stuivers en van 200 ganzen en 310 hoenders. Op het niet voldoen van de pachtsom stond een straf (pandinc). De abt's meier in Limmen mocht het huis van een schuldenaar binnengaan en er een pand uitzoeken, dat tot zijn beschikking bleef tot de schuld voldaan was. 13 juni 1474. Stadhouder en Raad in Hollant, Zeelant en Vrieslant gelasten op verzoek van de abt van Egmonde, den eersten deurwaarder, om in de parochiekerken van Oesdom en Lymmen af te kondigen, dat allen, die vroonlanden van het klooster in gebruik hebben, binnen een maand aan de meier van de abt de grootte en de belending daarvan moeten opgeven." Deze mededeling werd drie keer afgekondigd. "25 juli 1475. Erkenraet, weduwe van Jan Claesz, verklaart in tegenwoordigheid van de abt heer van Poelgeest, de prior heer Claes van Hoichtwoud, de vroonmeester heer Oedsier van Cralingen en de meier Rembrandt Michyelsz, dat zij haar vroonland wegens verzuim van aangifte verbeurt had, doch dat de abt haar het gebruik JAARGANG NR. 7 1993 15

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1993 | | pagina 16