De lichamen van de soldaten werden daarbij onder het puin bedolven en nadat dit puin was weggeruimd, was identificatie niet meer mogelijk. Het stoffelijke overschot werd gezamenlijk met anderen op de begraafplaats in Crooswijk begraven. ANGSTIGE DAGEN Intussen wist de familie Nuyens in Limmen nog nergens van maar bange vermoedens begonnen zich van hen meester te maken. Het was zeker niet Henk's stijl, om niets van zich te laten horen indien hij daartoe in staat zou zijn geweest; hij was erg gesteld op zijn moeder, broers en zusters en dan had hij zeker enig teken van leven gegeven. En dat bleek maar al te waar: Henk zouden zij nooit meer zien. In de ongelijke strijd tegen een meedogenloze vijand vergat hij zichzelf en meldde zich vrijwillig voor een opdracht waarvoor in feite doodsverachting werd verlangd. Hij deed het en moest daarvoor helaas met de prijs van zijn jonge leven betalen. Henk Nuyens was de enige Limmer die in die afschuwelijke meidagen is gesneuveld. Wij zijn aan Henk verplicht zijn nagedachtenis in ere te houden. Postuum is aan hem het Oorlogsherinneringskruis "Nederland Mei 1940" verleend, als eerbetoon voor zoveel heldenmoed. P.A. van der Steen HENDRICUS JOHANNES NUYENS, Henk's bidprentje TER GEDACHTENIS AAN ONZE GE LIEFDE ZOON. BROEDER EN OOM geboren te Limmen 13 Nov- 1913 en als soldaat van het 3-I1E - 21 R. I. gesneuveld op den Oden Mei 1940 te Rotterdam en aldaar begraven. „De liefde tot zijn land is ieder aan geboren". Vaderlandliefde is een waar achtige deugd. We behoeven ons slechts te herinneren, hoe ook |esus rijn aardsche vaderland liefhad, hoe Hij alleen gezonden was tot dc kinderen van Israël, hoe Hij weende, toen Hij in Zijn geest dc toekom stige vernietiging van lerusalem zag. Welk een heldenmoed behoort er toe, op bevel van zijn wettige regeering een zeer mogelijke cn baast waarschijnlijke dood tegemoet te gaan, om zijn vaderland te reddenZou God om dezen heldenmoed het vagevuur van de op hel slagveld ge vallenen niet zeer verkorten Het aandenken aan onzen Henk zal bij ons in de hoogste eere blijven. Wij hopen dal ook gij hein in uw gebeden en H.H. Missen zult indachtig zijn. Mijn festis, barmhartigheid Laat toekomen Uw rijk en vergeef ons onze schuld, zooats ook wij aan anderen hun groote schuld vergeven. Zoet Hart van |csus« wees hern genadig Jtc. Hoogcboom, Koster, Limmen 48

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1991 | | pagina 50